Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 139 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
strijd om tarieven wijkverpleging

Hierom is grootschalige ontschotting in de zorg nog geen realiteit

Het ontbreken van de juiste financiële prikkels, een gedegen analyse van de doelgroep - waarbij rekening gehouden wordt met de lokale context - en goede contacten en vertrouwen tussen zorgverleners, zorgt ervoor dat een grootschalige transitie ontschotting in de zorg tot op heden is uitgebleven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verzilveren met Ontschotting’, uitgevoerd door IQ Healthcare.
volumegroei ziekenhuizen

Patiëntenfederatie Nederland: ‘Dit verbetert de situatie van thuiswonende zorgvragers’

Wat zijn de ervaringen van mensen die thuis wonen en zorg of ondersteuning ontvangen? Patiëntenfederatie Nederland wilde hier inzicht in krijgen, en startte hier daarom in mei 2019 een onderzoek naar. De resultaten zien dat al veel goed gaat bij het thuis langer wonen van mensen. Er valt echter nog veel verbetering te behalen als het gaat om passende woningen, aansluitende zorg, en de samenwerking tussen zorgverleners. ‘Als hieraan gewerkt wordt, verbetert de situatie van kwetsbare mensen die langer thuis wonen’.
De Jonge voor e-health

Tijd voor een bredere definitie van transparantie in de zorg

De traditionele definitie van transparantie in de zorg voldoet niet meer. Dat concludeert het Nivel in haar Transparantiemonitor 2018.
hbo gezondheidszorg ouderenzorg

Verschil particuliere en reguliere woonzorg zit vooral in schaal

Het SCP-rapport Wonen met zorg schetst een beeld van particuliere woonzorg voor ouderen met een langdurige zorgbehoefte. Aan bod komen onder meer verschillen en overeenkomsten met reguliere woonzorg (verpleeghuiszorg), achtergrond en motieven van ondernemers, knelpunten en enkele vraagstukken voor beleid.
afspraken gepast gebruik medisch-specialistische zorg

Meer samenhang initiatieven zorgevaluatie

Het ontbreekt aan samenhang tussen de vele initiatieven om continue zorgevaluatie te bevorderen. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kan hierin een coördinerende en adviserende rol spelen. Dat wordt beschreven in de eerste rapportage van het programma.
Big data

‘Meer beroertezorg leidt tot minder sterfgevallen’

Er kunnen mensenlevens gespaard worden wanneer patiënten met een beroerte in ziekenhuizen met een groter zorgvolume worden opgenomen. Dit aantal sterfgevallen blijkt relatief lager te zijn in ziekenhuizen met een lager volume aan beroertezorg. Dat stelt onderzoeker Lany Slobbe, als promovendus verbonden aan Tilburg University, in zijn proefschrift waarin hij verschillende administratieve zorgdata aan elkaar koppelde.
ggz forensische zorg

Mensen met psychose krijgen onvoldoende zorg

Van de mensen met een psychose krijgt 70 tot 75 procent (kwalitatief) onvoldoende zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt).
Hugo de Jonge, minister van VWS

Hugo de Jonge op zoek naar langetermijnoplossing voor zorgval

Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om intensieve zorg thuis voor (ernstig) gehandicapten beter te laten aansluiten bij wat zij nodig hebben (zorgbehoefte). Deze zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Omzetplafond voor 80 procent ggz-instellingen reden voor patiëntenstop

Een derde van de ggz-instellingen heeft een patiëntenstop afgegeven in het contractjaar 2018. Instellingen noemen als belangrijkste reden voor een patiëntenstop het bereiken van het omzetplafond. Dat komt naar voren in de  Monitor zorginkoop voor de ggz van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
geld zorg

‘Vrijwillig eigen risico leidt tot zelfselectie gezonde mensen’

Op 16 mei promoveerde Ramsis Croes aan de Erasmus Universiteit met een onderzoek naar marktmacht in ziekenhuismarkten en selectie in zorgverzekeringsmarkten. Het aanbieden van contracten met een vrijwillig eigen risico leidt tot zelfselectie door gezondere personen, stelt Croes.

Verfijn de zoekresultaten