Home Zoek

Rapporten

Geef een zoekterm op ( 154 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

‘Grote financiële verschillen tussen sectoren in zorg’

De financiële situatie van zorginstellingen in de verpleging en verzorging, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg werden door Finance Ideas geanalyseerd voor de Zorgrating Benchmark financiële prestaties zorginstellingen. Alle sectoren laten gemiddeld een financiële verbetering zien ten opzichte van vorig jaar. Dat wil niet zeggen dat het in alle sectoren goed gaat op financieel gebied: de geestelijke gezondheidszorg 'blijft financieel zorgelijk'. 

SiRM: ‘Erken dat besturen een vak is’

Erken dat besturen een vak is en dat daarbij een duidelijk mandaat hoort. Beschouw het als een waardevol onderdeel van de mogelijke loopbaan van een medisch specialist, niet als corvee. Dat is onder meer nodig om gelijkgerichtheid in de context van de juiste zorg op de juiste plek te bewerkstelligen, stelt Strategies in Regulated Markets (SiRM) in een recent onderzoeksrapport. Naast aandacht hebben voor de professie van bestuurders, worden ook zes andere aanbevelingen gedaan.

Zo vindt u de juiste mensen voor cliëntparticipatie

Focus op kwaliteiten en talenten, houd de doelgroep goed voor ogen, gebruik sociale media, en raadpleeg behandelaren, cliënten(raden), en patiëntverenigingen. Op die manier kunnen zorginstellingen de juiste mensen vinden voor cliëntparticipatie, stelt Nictiz in een recent onderzoeksrapport.
geld ggz

‘Ggz moet zich radicaal anders organiseren’

Ggz-aanbieders hebben te maken met stijgende kosten, dalende inkomsten en een stijgende zorgvraag. Alleen door radicaal anders te gaan werken, kunnen aanbieders het hoofd boven water houden, waarschuwt KPMG.

Rokers stellen solidariteit zorgstelsel op de proef

Burgers zijn het erover eens dat solidariteit in de zorg behouden moet worden. Maar hoe dit precies moet? Daarover zijn de meningen verdeeld, met name over de vraag of rekening moet worden gehouden met leefstijl.
strijd om tarieven wijkverpleging

Hierom is grootschalige ontschotting in de zorg nog geen realiteit

Het ontbreken van de juiste financiële prikkels, een gedegen analyse van de doelgroep - waarbij rekening gehouden wordt met de lokale context - en goede contacten en vertrouwen tussen zorgverleners, zorgt ervoor dat een grootschalige transitie ontschotting in de zorg tot op heden is uitgebleven. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Verzilveren met Ontschotting’, uitgevoerd door IQ Healthcare.
volumegroei ziekenhuizen

Patiëntenfederatie Nederland: ‘Dit verbetert de situatie van thuiswonende zorgvragers’

Wat zijn de ervaringen van mensen die thuis wonen en zorg of ondersteuning ontvangen? Patiëntenfederatie Nederland wilde hier inzicht in krijgen, en startte hier daarom in mei 2019 een onderzoek naar. De resultaten zien dat al veel goed gaat bij het thuis langer wonen van mensen. Er valt echter nog veel verbetering te behalen als het gaat om passende woningen, aansluitende zorg, en de samenwerking tussen zorgverleners. ‘Als hieraan gewerkt wordt, verbetert de situatie van kwetsbare mensen die langer thuis wonen’.
De Jonge voor e-health

Tijd voor een bredere definitie van transparantie in de zorg

De traditionele definitie van transparantie in de zorg voldoet niet meer. Dat concludeert het Nivel in haar Transparantiemonitor 2018.
hbo gezondheidszorg ouderenzorg

Verschil particuliere en reguliere woonzorg zit vooral in schaal

Het SCP-rapport Wonen met zorg schetst een beeld van particuliere woonzorg voor ouderen met een langdurige zorgbehoefte. Aan bod komen onder meer verschillen en overeenkomsten met reguliere woonzorg (verpleeghuiszorg), achtergrond en motieven van ondernemers, knelpunten en enkele vraagstukken voor beleid.
afspraken gepast gebruik medisch-specialistische zorg

Meer samenhang initiatieven zorgevaluatie

Het ontbreekt aan samenhang tussen de vele initiatieven om continue zorgevaluatie te bevorderen. Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) kan hierin een coördinerende en adviserende rol spelen. Dat wordt beschreven in de eerste rapportage van het programma.

Verfijn de zoekresultaten