Governance

Goed bestuur en toezicht in de zorg

Ziekenhuiszorg

André Postema: ‘Keiharde contractering zorgverzekeraars gaat over ruggen van patiënten’

Het ergert bestuursvoorzitter André Postema van het Martini Ziekenhuis in Groningen: zijn ziekenhuis werkt intensief samen, zet zich in voor mensgerichte, waardegedreven én doelmatige zorg en staat fier op nummer 1 van de BDO-benchmark.. Maar veel waardering van de zorgverzekeraars krijgt het ziekenhuis niet.
Governance
Erik Heijdelberg

‘De bestuurder is volledig verantwoordelijk voor de sfeer in de organisatie’

De accreditatiecommissie van de Vereniging van bestuurders in de zorg (NVZD) heeft acht nieuwe auditoren benoemd. Zorgvisie sprak hen over kenmerken van goede bestuurders. Auditor en voormalig zorgbestuurder Erik Heijdelberg pleit voor 'aanstekelijke hoffelijkheid'.
Governance
acm personeel samenwerking

Samenwerken rond zorgpersoneel: niet alles mag

Werkgevers mogen samenwerken als antwoord op de krapte op de zorg-arbeidsmarkt. Deze samenwerking mag echter niet ten koste gaan van de positie van zorgmedewerkers. Afspreken elkaar personeel niet over te nemen, is niet toegestaan.
Eerstelijnszorg
lhv stemming iza

LHV stelt stemming over het IZA uit

Op de agenda van de vergadering op 29 november staan de randvoorwaarden die nog nodig zijn om tot ondertekening te komen. De stemming is uitgesteld tot 15 december.
Governance
Bestuurders NVZD accreditatie

Acht nieuwe toppers accrediteren zorgbestuurders

De vereniging van zorgbestuurders voorziet een stijging van het aantal zorgbestuurders dat zich vrijwillig laat accrediteren. Momenteel staan 580 bestuurders in het openbare accreditatieregister van de NVZD.
Governance
raad van toezicht, zorg, andere rol

‘Zorgtoezichthouders moeten zich aanpassen aan transitie’

Raden van toezicht zouden een andere invulling moeten geven aan hun rol om een beweging in gang te zetten die uiteindelijk bijdraagt aan goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Tech
Wegiz

Wegiz te streng voor Europa, maar Nederland gaat door

Sommige bepalingen in de wet op de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg zijn in strijd met Europese wetgeving die in de maak is. Dat blijkt uit een juridische impactanalyse van de Wegiz.
Ggz
Geldgebrek

Zorgprestatiemodel duwt ggz-aanbieders richting miljoenenverliezen

Ggz-aanbieders luiden de noodklok over de problemen rond het zorgprestatiemodel. Ze kunnen al bijna een jaar geen facturen versturen en door weeffouten in het zpm dreigen miljoenenverliezen. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote ggz-aanbieders in een brief aan de Tweede Kamer.
Leiderschap
Pier Eringa LangeLand

Pier Eringa: ‘Elke week contact met IGJ over kwaliteit zorg LangeLand’

‘Opgewekt’ was bestuursvoorzitter Pier Eringa van de Reinier Haga Groep (RHG) nadat hij het vonnis hoorde van de Ondernemingskamer. Hij belde meteen daarna met de huisbanken ABN Amro, Rabobank, ING en BNG. Hij was blij om te horen dat ze ondanks de rechtszaak zijn doorgegaan met het schrijven van hun financieringsplan voor de toekomst zonder Reinier de Graaf Gasthuis.
Governance
Guus van Montfort

Regio is niet de heilige graal

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) roept op deel te nemen aan de discussie over het rapport ‘De regio als redding?’ Guus van Montfort brengt zijn punten in.

Over governance

Goed bestuur en toezicht in de zorg

De regels voor goed bestuur en toezicht van zorgorganisaties zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode van BoZ, de vereniging Brancheorganisaties Zorg, waarin ActiZ (ouderenzorg), GGZ Nederland, NFU (academische ziekenhuizen), NVZ (ziekenhuizen) en VGN (gehandicaptenzorg) samenwerken. De geschiedenis van de governancecode gaat terug tot het rapport van de commissie Health care governance, ook wel commissie-Meurs genoemd naar haar voorzitter Pauline Meurs, dat in 1999 is gepubliceerd. Nog steeds wordt in de zorg het begrip (good) governance uitgelegd volgens de definitie in dat rapport: ‘Het begrip governance staat voor een samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht.’ Aanvullend hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit gezamenlijk het kader 'Toezicht op Goed Bestuur' opgesteld, waarin staat wat zij verstaan onder goed bestuur.

Lees meer

Zorgbrede governancecode

De commissie Health care governance was destijds een particulier initiatief van een aantal toezichthouders en bestuurders uit de gezondheidszorg en daarbuiten, tezamen met een aantal wetenschappers en bestuursdeskundigen die het de moeite waard achtten het concept van corporate governance concreet te maken voor de gezondheidszorg. Ook met de totstandkoming van de huidige Zorgbrede Governancecode 2017 hebben allerlei hooggeleerde dames en heren zich gevraagd en ongevraagd bemoeid. Niet in de laatste plaats uit de verschillende brancheorganisaties is op het eerst voorgelegde concept veel kritiek gekomen. Het is dan ook niet niks om voor alle sectoren gelijkluidende regels op te stellen. Het onderwijs bijvoorbeeld kent aparte governancecodes voor verschillende soorten onderwijs, zoals primair, voortgezet en hoger onderwijs. Binnen de verschillende sectoren van de gezondheidszorg zijn bovendien organisaties van zeer verschillende omvang actief, en met allerlei bijzonderheden. Het werkgeverschap van alle medisch specialisten in academische ziekenhuizen en hun band met de medische faculteit stellen bijvoorbeeld andere eisen aan de governance van academische ziekenhuizen dan aan de governance van andere ziekenhuizen waar een medisch specialistisch bedrijf functioneert. En helpen governanceregels, opgesteld voor een ouderen- of gehandicaptenzorgorganisatie met vele honderden cliënten en personeelsleden, de directeur van een zorgboerderij met enkele tientallen cliënten en deels agrarische personeelsleden zijn governance op orde te krijgen en houden?

Zeven governanceprincipes

De BoZ heeft zulke problemen ondervangen door de governancecode te formuleren als een lijst met zeven principes die leidend zijn voor bestuur en toezicht van zorgorganisaties: goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling. Elk principe is uitgewerkt in bepalingen en gedragsregels die de concrete toepassing ervan beschrijven. De raden van bestuur en toezicht zijn verantwoordelijk voor die toepassing en leden van de brancheorganisaties worden aangemoedigd ook elkaar erop aan te spreken. Belangrijk hierbij is de nadere uitleg van het beginsel ‘pas toe of leg uit’ in de governance. Het kan juist goed zijn om uitleg te geven bij de wijze waarop in een specifieke organisatie het governanceprincipe is toegepast (‘pas toe en leg uit’) en soms kan van nuancering geen sprake zijn (pas toe!). De governancecode voorziet verder in een aparte paragraaf over ‘specifieke situaties’. Zo is voor de governance van zorgorganisaties met leden of aandeelhouders een belangrijke rol weggelegd voor de algemene vergadering. Bij kleine organisaties is een grote rol weggelegd voor de zorgprofessional. De governancecode tekent hierbij aan dat hoe meer de kwaliteit van zorg gewaarborgd is door de eigen kwaliteitssystemen van de beroepen, hoe minder die waarborgen uit het governancesysteem van de organisatie hoeft te komen. Ook de umc’s worden als specifieke situatie behandeld.

Extern toezicht en governance

Aanleiding voor het gezamenlijke kader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit was de ervaring dat goede zorg en goede bedrijfsvoering samenhangen. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Als de IGZ of de NZa signalen hebben dat zij hun functie niet goed uitoefenen waardoor publieke belangen in gevaar komen, dan spreken zij de bestuurder en zo nodig de raad van toezicht van een zorgaanbieder daarop aan. In het kader leggen zij uit waarop zij letten bij hun toezicht hierop. Voor meer informatie over het externe toezicht op zorgorganisatie, zie het thema Toezicht.

Uitgelicht

Meest gelezen