Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Onduidelijkheid over prijsafspraken met farmaceuten

Het ministerie van VWS onderhandelt sinds 2012 over zogenoemde ‘financiële arrangementen’ met de farmaceutische industrie. Dit houdt in dat de overheid voor een aantal nieuwe medicijnen een prijsverlaging of korting bedingt bij de producent. Uit een recent gepubliceerde evaluatie van deze financiële arrangementen blijkt dat onduidelijk is hoeveel geld met deze overeenkomsten wordt bespaard.
medicijnIstock1400.jpg
Foto: IStock

Prijsonderhandelingen tussen het Rijk en farmaceuten vinden sinds eind 2012 plaats. In de afgelopen jaren zijn elf arrangementen afgesloten. Hierbij zijn prijs/volume-afspraken gemaakt voor de inkoop van een specifiek, nieuw geneesmiddel voor een bepaalde periode, één tot vier jaar.  In opdracht van het ministerie heeft onderzoeksbureau Ecorys deze gang van zaken geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de betrokken partijen weliswaar tevreden zijn over de werkwijze, maar dat zeker verbetering mogelijk is.

Geheim
Zo schrijven de onderzoekers dat er geen inzicht is in de opbrengsten van de arrangementen. Omdat de onderhandelingen geheim zijn, weten alleen de producent, de verzekeraar en een Trusted Third Party (TTP) hoeveel van de prijs is afgegaan. ‘De opbrengsten van de arrangementen worden per jaar (achteraf) uitbetaald aan de verzekeraars, naar rato van de schadelast. Het feit dat de opbrengsten voor intramurale geneesmiddelen terugvloeien naar de zorgverzekeraars en niet naar de ziekenhuizen wordt door medische beroepsgroepen, zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers als onwenselijk beschouwd.’ 

Discussie
De bovengenoemde partijen vinden het nadelig dat door het vertrouwelijke karakter van de financiële arrangementen geen vergelijking kan plaatsvinden tussen de verschillende prijsafspraken. Bovendien creëert het veel discussie omdat niet duidelijk is hoe groot de besparingen zijn en wat met die besparingen wordt gedaan. Farmaceuten zijn er echter niet happig op om meer transparantie te bieden. Zo is juist de borging van geheimhouding een punt van zorg voor twee ondervraagde producenten. ‘Hoewel de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) voorziet in het niet openbaar maken van bedrijfsvertrouwelijke gegevens, maken deze farmaceutische bedrijven zich toch zorgen over het eventueel openbaar worden van vertrouwelijke contractuele afspraken. De communicatie hierover kan volgens deze bedrijven nog verder worden verbeterd.’

Traag en complex
Een groot tweede verbeterpunt is de traagheid en complexiteit waarmee de onderhandelingen gepaard gaan. De onderhandelingen gebeuren schriftelijk en nemen veel tijd in beslag. Respondenten zouden graag zien dat voortaan face-to-face onderhandeld kan worden. Bovendien zien verzekeraars de terugbetaling als een ingewikkeld proces. ‘Het is voor verzekeraars complex om een administratie hiervoor op te zetten.’

Gerelateerde tags

Of registreer u om te kunnen reageren.