Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties10

Blog: Discutabele retoriek van Artsen Covid Collectief kan volksgezondheid schaden

Het Artsen Covid Collectief (ACC) is een stichting, bestaande uit geneeskundigen en andere sympathisanten die zich genoodzaakt zagen om een tegengeluid te laten horen bij het coronabeleid. Helaas is de berichtgeving soms eenzijdig, onprofessioneel en misleidend. Ook pertinente onwaarheden komen uit de koker van het ACC, waarschuwen de auteurs.
vaccinatieplicht niet gevaccineerde zorgmedewerkers
© Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / picture alliance

Eerder kaartte het Artsen Covid Collectief enkele kwesties op redelijke gronden aan, zoals de ‘testsamenleving’ en de ogenschijnlijke disproportionaliteit van bepaalde maatregelen. Daartegenover staan helaas diverse discutabele, onprofessionele, eenzijdige en misleidende berichten vanuit het ACC. Ook pertinente onwaarheden worden niet geschuwd. Niet zelden betreft deze twijfelachtige berichtgeving de kern van ons gezamenlijke vakgebied, namelijk de medisch-wetenschappelijke inhoud. Aangezien het algemene publiek doorgaans veel waarde hecht aan het oordeel van artsen en zich daar ook dikwijls naar gedraagt, kan het een kwalijke uitwerking hebben als de publieksvoorlichting vanuit het ACC niet genuanceerd, juist en volledig is.

Wij hebben een overzicht gemaakt van discutabele uitlatingen die door het ACC of zijn prominente vertegenwoordigers in de reguliere en sociale media zijn gedaan. Het is ons niet te doen om het pareren van kritiek of het bestrijden van een andere visie. Vanzelfsprekend mag er tegengeluid zijn en is kritiek op bepaald beleid immer gerechtvaardigd. Dat is zelfs noodzakelijk, opdat artsen en wetenschappers elkaar scherp houden. Het gaat bij de navolgende voorbeelden echter om het verspreiden van onvolledige, eenzijdige, misleidende en onjuiste informatie door zorgprofessionals, hetgeen schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid, indien grote groepen mensen hun handelen afstemmen op dergelijke inaccurate zienswijzen.

Met de belangrijkste voorbeelden uit ons overzicht willen wij hier op onze beurt de publieke rol en de informatievoorziening van het ACC aan de kaak stellen. U kunt hier ook het volledige Overzicht berichtgeving ACC lezen. Bij de uitspraken van het ACC staat steeds een weerwoord ter nuancering, aanvulling en/of correctie van de gedane beweringen. Elk weerwoord wordt onderbouwd door verschillende referenties.

Ernstige bijwerkingen bij kinderen

‘Myocarditis [als bijwerking van een mRNA-vaccin] is een ernstige hartziekte, die normaal  niet voorkomt bij jongeren. (…) ‘In deze studie was sprake van 0,4 procent ernstige bijwerkingen.’ Dit is gedefinieerd als onder  andere een ziekenhuisopname, levensbedreigende situatie of dood. Er zijn 1,18 miljoen jongeren tussen 12-18 jaar in Nederland. Als iedereen uit die groep gevaccineerd wordt, kan dat met dit percentage resulteren in ongeveer 4.500 ernstige bijwerkingen.’ En: ‘Kinderen lijken 10x meer kans  te  hebben  op  ernstige en levensbedreigende  bijwerkingen  na  coronavaccinatie  dan  op  een  ziekenhuisopname door de ziekte zélf. Het middel lijkt erger dan de kwaal.’

Naast myopericarditis worden weinig andere serieuze bijwerkingen van het Pfizervaccin bij adolescenten gerapporteerd. Let wel: de genoemde 0,4 procent aan ernstige bijwerkingen betrof ziekenhuisopnames die zeer waarschijnlijk niets met het vaccin te maken hadden. Het ging om kinderen die werden opgenomen vanwege decompensatie van hun pre-existente depressie/angststoornis ten gevolge van medicatiewisseling vlak vóór studiedeelname. En om een kind bij wie de klachten vooralsnog als functioneel geduid zijn. De studie concludeerde dan ook: ‘there were no vaccine-related serious adverse events and few overall severe adverse events.’

De Amerikaanse CDC heeft in een risk/benefit analyse laten zien dat de voordelen van mRNA-vaccins bij jongeren opwegen tegen de nadelen. De Gezondheidsraad heeft een soortgelijke afweging gemaakt. Er zijn in Nederland  >100 kinderen in een ziekenhuis opgenomen geweest vanwege covid-19. Twee kinderen zijn overleden, weliswaar met onderliggend lijden. Ongeveer 100 kinderen hadden het multisysteem inflammatoir syndroom (MIS-C), een ernstige algehele ontstekingsreactie. Een paar honderd kinderen kampten direct na hun corona-infectie met belangrijke restklachten. Voorts lijkt long-covid ook jongeren te treffen, hoewel de opgegeven incidentie daarvan uiteenloopt van 0-40 procent en de omvang daardoor niet precies in te schatten is. Een omvangrijke studie in The Lancet gaf onlangs aan dat 5 procent van de adolescenten gedurende tenminste 4 weken postinfectieuze klachten hield en dat 2 procent tenminste 8 weken last van restklachten bleef houden. Als we het adagium van het ACC volgen, namelijk ‘Kinderen langs de natuurlijke weg covid-19 laten oplopen is beter’, dan zou dit in de loop der tijd tot (tien)duizenden pubers met minstens 1-2 maanden restklachten kunnen leiden.

Hartproblemen door covid

Waar het ACC bovendien aan voorbijgaat, is dat hartproblemen (myocarditis, hartfalen, cardiogene shock, hartritmestoornissen, kransslagaderafwijkingen) ook veroorzaakt kunnen worden door SARS-CoV-2 zelf, vooral in het kader van MIS-C. Myocarditis komt normaliter juist bij mannelijke adolescenten voor. Bij jongens wordt myopericarditis bij 1/15.000 als bijwerking beschreven, bij meisjes 1/110.000. Dat zou neerkomen op ongeveer 45 casussen onder Nederlandse tieners, als álle 1,18 miljoen 12-17-jarigen zich zouden laten vaccineren. Een recente preprint had als conclusie: ‘Young males infected with the virus are up 6 times more likely to develop myocarditis as those who have received the vaccine.’ Het gros van de adolescenten lijkt binnen enkele dagen van de vaccin-geassocieerde myopericarditis te herstellen..

Kortom: zo maar stellen dat coronavaccinatie erger is dan het doormaken van de infectie zelf is discutabel; vooral ‘10x’ is erg overtrokken.

Gevallen van allergische reacties, verlammingen en overlijden

‘Zo zijn kort na coronavaccinatie ernstige allergische reacties gemeld, naast onder meer verlammingen, vorming van bloedstolsels en overlijden. In de Europese bijwerkingen-database EudraVigilance van EMA zijn voor 0-18-jarigen vijf sterfgevallen gemeld na toediening van het Pfizervaccin.’

Ernstige allergische reacties treden bij 2-5 van de miljoen gevaccineerden op. Erg zeldzaam en met adequate voorzorgsmaatregelen en vlotte behandeling (adrenaline) zijn ze goed te verhelpen. Van aangezichtsverlamming (Bell’s palsy) staat niet vast of dit geassocieerd is met coronavaccinatie. Het syndroom van Guillain-Barré (GBS), waarbij plotselinge verlamming optreedt, werd recent als mogelijke, zeer zeldzame reactie op vaccinatie met vectorvaccins beschreven. Het citaat komt echter uit de brochure van het ACC over coronavaccinatie voor jongeren. Daarbij gaat het om het mRNA-vaccin van Pfizer, waarbij géén associatie met GBS is gemeld. Ook trombose en trombocytopenie worden wel als zeldzame bijwerkingen van vectorvaccins gerapporteerd, niet bij het Pfizervaccin. Bovendien laat het ACC weer onbesproken dat vrijwel al deze problemen ook als complicaties bij covid-19 worden beschreven.

Bijzonder kwalijk is de pertinent onjuiste bewering dat volgens EudraVigilance vijf kinderen zouden zijn overleden na toediening van het Pfizervaccin. Ter onderbouwing van deze bewering verwijst het ACC niet naar EudraVigilance, maar naar de twijfelachtige website van een vaccincriticus. E-mailcontact met de EMA en consultatie van de EudraVigilance database hebben ons geleerd dat er één niet-geverifieerde casus is gerapporteerd bij de EMA, waarbij een 16-jarige jongen in Europa is overleden na toediening van het Pfizervaccin. Getuige de comedicatie van de betreffende tiener (azithromycine, ciclosporine, methylprednisolon) ging het om een jongen met serieus onderliggend lijden. Het is erg betreurenswaardig dat het ACC foutieve cijfers over overlijdensgevallen onder jongeren uit dubieuze bronnen gebruikt om zijn pleidooi tegen coronavaccinatie kracht bij te zetten.

Effectieve behandeling covid

‘Daarnaast  zijn  er  effectieve  protocollen voor de vroege (thuis)behandeling van Covid-19. Het is belangrijk dat onze overheid deze vroege behandeling snel mogelijk maakt. Er zijn wereldwijd indrukwekkende resultaten gemeld bij de behandeling van corona-infecties (bijv. ivermectine).’
Het ACC promoot hiermee (in)direct vroegbehandeling voor covid-19 met middelen als hydroxychloroquine, ivermectine en diverse vitamines. In een uitgebreide beschouwing is eerder uiteengezet dat voor al deze vroegbehandelingen nauwelijks (solide) bewijs bestaat. Het ACC deelt over ivermectine alleen artikelen die de werkzaamheid ervan lijken te ondersteunen. Meta-analyses, Cochrane studies en recente gerandomiseerde onderzoeken die het tegendeel bewijzen, worden verzwegen. Zodoende wordt door het ACC een eenzijdig beeld van de beschikbare data geschetst, waardoor het publiek verkeerd wordt voorgelicht en ongefundeerde verwachtingen ten aanzien van de effectiviteit van ivermectine worden geschapen.

Antibody dependent enhancement

‘En dan zijn er nog zorgen over Antibody Dependent Enhancement  (ADE). Dit fenomeen is herhaaldelijk aan het licht gekomen bij dierproeven. Maar die zijn bij de razendsnelle ontwikkeling  van  de  coronavaccins  overgeslagen.’
Ook dit is onvolledige en misleidende berichtgeving. Bij dierproeven, klinische onderzoeken en in de praktijk zijn – na toediening van 4 miljard vaccins – tot dusverre géén aanwijzingen gevonden voor ADE in het kader van SARS-CoV-2. Enhancement (verergering) van ziekte zou betekenen dat er meer corona-infecties optreden bij gevaccineerde personen of dat er meer ziektelast, ziekenhuisopnames en overlijdens onder gevaccineerden worden waargenomen. De beschikbare data tonen juist het tegendeel aan. Wat verder tegen ADE bij SARS-CoV-2 pleit is het feit dat toediening van convalescent plasma aan coronapatiënten niet zorgt voor ziekteverergering en dat bestaande immuniteit tegen ‘verkoudheidscoronavirussen’ niet resulteert in een ernstigere vorm van covid-19. Voorts is de bewering dat dierproeven – en fase I/II onderzoek – zijn overgeslagen bij de ‘razendsnelle ontwikkeling van coronavaccins’ niet juist.

Bedreigingen voor zwangerschap

‘Op basis van aanvullend feitenmateriaal concludeert hij dat de vaccininhoud zich door het lichaam verspreidt, vooral naar de eierstokken.’
Het ACC verwijst hier naar de uitlatingen van Robert Malone. Deze uitlatingen hebben tot veel commotie geleid over mogelijke reproductieve toxiciteit door mRNA-vaccins. Wederom etaleert het ACC hier zijn eenzijdigheid, door wel te speculeren over minieme hoeveelheden vaccininhoud (0.095 procent van de mRNA-dosis) in de eierstokken van knaagdieren, maar niet te vermelden dat onderzoek bij mensen tot dusverre géén aanwijzingen heeft opgeleverd voor vruchtbaarheidsproblematiek. Ontregeling van de menstruele cyclus is bekend na vaccinatie en virale infecties en is meestal kortdurend van aard. Er zijn geen problemen gesignaleerd in de ovariële functie na mRNA-vaccinatie. Geen aanwijzingen voor afwijkende zwangerschapsuitkomsten, geen toename van miskramen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er geen antistoffen tegen het placentaire eiwit syncytine-1 worden gevormd door vaccinatie. Het mRNA van de vaccins komt niet in de moedermelk. De spermakwaliteit leek zelfs verbeterd na mRNA-vaccinatie. Er zijn daarentegen publicaties die uitwijzen dat zwangerschapscomplicaties (onder andere pre-eclampsie en vroeggeboorte) vaker voorkomen, indien vrouwen covid-19 doormaken tijdens de zwangerschap.

Besmettelijkheid zonder klachten

‘Gezonde mensen maken elkaar niet ziek.’
Het ACC veronachtzaamt met deze uitspraak de rol van asymptomatische en presymptomatische transmissie. Een belangrijk deel van de coronabesmettingen vindt plaats door mensen, die nog net geen coronaklachten hebben ontwikkeld. Zij imponeren op een gegeven moment nog gezond, maar door een hoog opgelopen aantal virusdeeltjes (viral load) tegen het einde van de incubatieperiode zijn ze al wel behoorlijk besmettelijk. Ongeveer 1-2 dagen later komen de klachten bij deze personen, waardoor ze pas merken dat ze corona hebben en (hopelijk) passende maatregelen treffen. Echter, tegen die tijd hebben ze het coronavirus mogelijk al aan andere mensen overgedragen.

‘Gok niet met je gezondheid [als het om coronavaccinatie bij jongeren gaat]. ’
Dit soort formuleringen horen niet thuis in het counselingvocabulaire van medische professionals. Tamelijk ongepast en onprofessioneel.

Al met al hopen we dat het algemene publiek niet blindvaart op de berichtgeving van het ACC en op zijn minst ook andere bronnen raadpleegt alvorens zich een mening te vormen over corona-gerelateerde kwesties.

Mathijs Binkhorst, kinderarts-neonatoloog, Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis; Martijn S. Luijsterburg, associate professor moleculaire biologie, LUMC; Bernard Leenstra, promovendus/arts-onderzoeker en huisarts i.o., UMC Utrecht; Chi Lueng Chiu, vitaliteitsdeskundige, Chivo-Kennisinstituut vitaliteit & leefstijl; Peter Hendriks, openbaar apotheker, PharmaLead;  Marie-José de Bruijn-Taken, recovery/IC/CC-verpleegkundige, Rivas Zorggroep; Willy Spaan, professor emeritus virologie, voormalig bestuursvoorzitter LUMC en NFU

 

 

10 REACTIES

 1. Lees alle reacties
 2. We zijn nu aan het einde van ’22 en ik ben zo benieuwd wat mensen toch bezield om een prik te gaan halen die op dit moment op 8 muizen in getest.
  Ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel artsen inmiddels te maken hebben met toegenomen aantallen patiënten in hun vakgebied.
  Ook vraag ik me af of, indien het antwoord op de vraag hiervoor met een ja beantwoord wordt, de artsen in kwestie dat als prettig ervaren? Het is immers een bevestiging voor het feit dat ze nodig zijn, en het zorgt voor een gegarandeerde financiële beloning.
  Of zouden er ook artsen zijn die deze toegenomen aantallen patiënten, nogmaals er vanuit gaande dat het antwoord op de vraag eerder beantwoord wordt met een ja, als zorgelijk ervaren…?
  En dan ben ik ook benieuwd hoeveel artsen hierover aan de bel trekken?
  Gaan zij in gesprek met collega’s? Gaan zij online zoeken en wat komen ze dan tegen?
  Zijn er mensen die wel eens gedacht hebben om melding te maken bij het Lareb?
  Of wanneer dat een veel te moeilijke weg blijkt te zijn, kennen zijn dan de BPOC ?
  Ach gewoon wat vragen in een ingewikkeld tijdperk..

 3. Kop boven artikel had net zo goed kunnen zijn:

  “Discutabele financiering van en beïnvloeding door Bill & Melinda Gates Foundation kan wetenschappelijke objectiviteit van medische professionals en daarmee volksgezondheid schaden”.

  Het LUMC is 1 van de grootste ontvangers van sponsorgelden van de Gates Foundation (1).

  Geen wonder dus dat zij van zich af moet bijten.

  1. https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?q=lumc#jump-nav-anchor0

 4. Ach, dat is toch een uiterst dubieus verweer, dat bovendien niet ingaat op de kern: de volsagen disproportionaliteit (ging het nou om de IC’s niet laten overlopen? Of om een qaly balans? Of gewoon de angst om geen Corona-besmettingen te hoeven rapporteren? En mag dat meer dan een 1,34 miljoen euro/ qaly kosten?) van het beleid en de totaal not-evidence based basis van het corona-beleid (mondkapjes, lockdown bewijs, vaccineren van niet-risicogroepen).

  M.i. ligt de bewijslast bij de behandelaar (de overheid) die zoveel nevenschade aanricht; en niet bij degenen die pleiten voor abstinentie en risicogroepen op basis van eigen verantwoordelijkheid te laten kiezen en zichzelf beter in acht te nemen. Dat is wat ACC voorstaat.

  “ Twee kinderen zijn overleden, weliswaar met onderliggend lijden.” Dit is precies des poedels kern: waarom zou je kinderen vaccineren, als alleen kinderen met onderliggend lijden overlijden aan Corona? Zelfs Jaap Goudsmid zegt dat!

  En hoe erg is 1 a 2 maanden restklachten? Dat krijg je na de griep ook.

  Die myocarditis en andere bijwerkingen van vaccins vallen denk ik allemaal wel mee en wellicht overdrijft ACC daar; maar overtuigend bewijs is er niet, omdat de vaccins in Fase 3 test zitten tot 2023. Dan is het op zich al dubieus om dit soort vaccins aan groepen te geven die van Corona weinig te duchten hebben.

  En verder geldt: elke bijwerking van een vaccin is er een te veel, als het vaccin voor de laag risico groep eigenlijk niks oplost. Ook dat zegt Jaap Goudsmid. Dat is de pointe. Voor 97% is Corona geen enkel probleem. Dat zegt zelfs Jaap van Dissel in zijn grafiekjes in de Tweede Kamer!

  Over early treament en profylaxe valt heel veel te zeggen. Zeker is dat de medische stand en de overheid helemaal niks (helemaal niks!!) daar aan gedaan heeft. Hoe veel zou het helpen als mensen op dieet gaan (weg obesitas, weg meeste Suiker-2), stoppen met roken (weg COPD, weg Corona-risico), stoppen met alcohol drinken, zorgen dat ze geen insufficiënties meer hebben (zink, Vit. D, Vit. C., etc.). Het is zeer kwalijk, dat wel de wereld al 1,5 jaar plat gegooid wordt voor minder dan 2% risicogroepen en dat deze risicogroepen gewoon door mogen gaan met hun ongezonde levensstijl. Asociaal. Onrechtvaardig. En dus onaanvaardbaar!

  ACC heeft net zo min een sluitend bewijs als dat de overheid dat heeft over het tegenovergestelde standpunt. Maar zeker is dat zelfs de risicogroepen met profylaxe en early treatment echt aanzienlijk minder van Corona zouden hebben te vrezen. Niet na een week, maar wel na een maand al; daar zijn vele studies over verschenen in het verleden.
  Ik begrijp werkelijk nog steeds niet dat dit soort logisch redeneren maar niet wil doordringen bij overheid en 80% van de bevolking.

  Normaal is alle beleid gebaseerd op koele verstandige afweging van qaly’s; nu al 1,5 jaar helemaal niet. Dat roept polarisatie op, omdat die 20% intuïtief aanvoelt dat het beleid niet klopt; maar ze worden als wappies en virusontkenners weggezet. Maar bijna niemand wil deze rekensom gewoon, met een koel hoofd, maken.

  Ik (en ik vermoed ook het ACC) herzie mijn standpunt pas, als een lockdown met een qaly berekening te justificeren valt! De overheid en vooral VWS heeft de dure plicht die berekening a.s.a.p. te maken en het beleid vervolgens daar op te baseren.

 5. U kiest er voor om in de kop van de artikel het woord ‘retoriek’ te gebruiken om uw mening over het Artsen Covid Collectief te kwalificeren.
  En u ondertekent vervolgens met een achttal mensen die voor een deel medisch geschoold zijn, of nog in opleiding.

  Waarom neemt zo’n acht zonder stuurman het op tegen heet ACC, bestaande uit meer dan 1500 medisch geschoolden.
  Terwijl iedereen kan zien dat het ACC komt met gedegen en onderbouwde standpunten.
  En iedereen ook kan zien dat U vervolgens doet aan wat cherriepicking om enkele van deze standpunten te ontzenuwen.
  Maar zelfs uw cherriepicking is niet geloofwaardig:
  Reeds maandenlang volg ik alle berichten, studies en publicaties die er verschijnen rondom ivermectine.
  U stelt, dat er nauwelijks solide bewijs bestaat.
  Welnu, dit is aantoonbaar onjuist. Inmiddels zijn er meer dan 70 studies verricht (wereldwijd en grotendeels peer-reviewed) die de werking van ivermectine ondubbelzinnig aantonen.

  Ivermectine heeft slechts één probleem: er valt geen dubbeltje aan te verdienen.
  Als ik vervolgens, aangekomen bij het einde van uw artikel, zie dat er ook nog een apotheker bij de ondertekenaars zit, dan trek ik mijn conclusie.

  • “Inmiddels zijn er meer dan 70 studies verricht (…) die de werking van ivermectine ondubbelzinnig aantonen”?

   Nee hoor, dat is een enorme overdrijving. Een snelle scan van de RCT’s gedaan met ivermectine die opgenomen zijn in de NLM, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=ivermectin+covid-19&filter=pubt.randomizedcontrolledtrial, laat het volgende zien:

   * Er zijn op dit moment 10 RCT’s gepubliceerd in de peer-reviewed literatuur (Vallejos 2020 is een protocolartikel).
   * Twee vonden geen effect.
   * Drie vonden een negatief effect.
   * Vijf vonden een statistisch significant positief effect, maar in slechts één daarvan was dat ook klinisch overtuigend.
   * Een van de artikelen dat een positief effect beschrijft, dat van Okumuş et al, waarschuwt impliciet voor een genetische dispositie die maakt dat ivermectine verkeerd wordt verwerkt door het lichaam, met een toxisch afbraakproduct als gevolg. De onderzoekers excludeerden die mensen, 16,7%(!), na genenonderzoek. Dat maakt dat ivermectine niet geschikt is als vroege eerstelijns behandeling, want je moet eerst zo’n genentest doen.

   Verder is er nog de vraag hoe het zit met de kwaliteit van de onderzoeken. Als er een omgekeerd verband gevonden wordt tussen onderzoekskwaliteit en het vinden van een positief effect, is zelfs veel eerder aangetoond dat het *niet* werkt.

   [Het bovenstaande betekent niet dat ik sta te juichen over het huidige kabinetsbeleid. De nachthoreca kan m.i. open als vaccinatie plus voldoende immuunresponstijd als entreevoorwaarde gesteld wordt. En openluchtfestivals zouden m.i. onbeperkt gehouden kunnen worden. Alle risicogroepen hebben ruim de gelegenheid gehad zich te laten inenten, en degenen die nu in het ziekenhuis belanden zijn grotendeels niet-gevaccineerd.]

 6. Goedenavond,
  Artikel met belangstelling gelezen, omdat ik me ook erger aan de informatie op ACC.
  Laatste info Pfizer vaccin is van 15 januari !! en het antwoord op de FAQ is telkens ” dat weten we niet “.
  Dat weten we nu wel, maar ACC wil het niet weten, horen of aanpassen.
  In uw artikel mis ik 1 punt :
  ACC en antivaxxer stellen, dat vaccin ” experimenteel ” is , maar ook dat lange termijn effecten onbekend zijn.
  Klopt dat is zo met ieder goedgekeurd vaccin.
  Echter ze promoten wel Ivermectine, een veterinair anti-worm medicijn.
  Hiervan is :
  A. Dosering zeer hoog !
  B. Werkzaamheid en effectiviteit niet bewezen !
  C. Neveneffecten op lange termijn helemaal niet bekend !
  Daar hebben ze blijkbaar geen problemen mee itt corona vaccins met 2 miljard prikken en giga data.
  ACC is voornamelijk een groep van alternatieve artsen zoals ook hun voorzitter
  Dr. Evelien Peeters, internist UMCUtrecht en ook afgestudeerd als natuurgeneeskundige !

  Groet

  Peter Risselada

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.