Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Kabinet pakt fraude in de zorg aan: Wat zijn de eerste resultaten?

Redacteur Zorgvisie
Het kabinet kwam medio 2018 met een aanpak om onbedoelde fouten en opzettelijke fraude in de zorg tegen te gaan. Sinds de oplevering van het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg’ zijn meerdere stappen gezet om dit doel te bewerkstelligen. In deze voortgangsrapportage wordt verder ingegaan op de resultaten tot nu toe en de stand van zaken rond lopende trajecten.
Fraude pgb thuiszorgbureau
Foto: AdobeStock

Het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg 2018-2021 – aanpak van fouten en fraude in de zorg’ concentreert zich met name op vijf specifieke zorgsectoren: medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

Onrechtmatigheden kosten miljoenen

Er gaat veel geld om in de zorg. Bedoeld en onbedoeld komt dat geld niet altijd op de juiste plek terecht. Jaarlijks kosten onrechtmatigheden de samenleving miljoenen euro’s. ‘Dat is niet alleen kwalijk voor patiënten en cliënten, maar voor de hele samenleving’, stelt minister Hugo de Jonge. ‘Er zijn in verschillende sectoren meerdere initiatieven gestart om het correct registreren en declareren van zorg te verbeteren en fouten te voorkomen. Daar waar willens en wetens misbruik gemaakt wordt van zorggelden, pakken we dat aan. Want geld voor de zorg, moet naar de zorg.’

Enkele resultaten

Veel maatregelen die al getroffen zijn, zullen hun vruchten nog afwerpen. Enkele resultaten en maatregelen zijn:

  • In de sectoren medisch specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, mondzorg en de wijkverpleging pakt het ministerie van VWS de meest voorkomende knelpunten in het registratie- en declaratieproces aan om fouten te voorkomen;
  • De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd richten zich bij hun toezicht meer op nieuwe toetreders in de zorg en zorgen voor goede voorlichting aan nieuwe toetreders over waar zij aan moeten voldoen als zij starten met verlenen van zorg;
  • Het ministerie bevordert de contractering in de zorg. Hierdoor hebben zorgverzekeraars meer mogelijkheden om de rechtmatigheid van zorg te kunnen controleren.
  • Om fraude in het gemeentelijk domein gericht aan te pakken, is met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een actieplan voor 2019 afgesproken om te zorgen dat gemeenten hun fraudepreventie, toezicht en handhaving verder verbeteren. Onlangs is de 100ste gemeente aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ);
  • In het voorjaar van 2019 start het ministerie samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeenten een pilot voor het gebruik van een scan die gemeenten inzicht geeft in 25 risicovolle situaties voor potentieel misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb; waaronder ook gemeente overstijgend. De SVB heeft in 2018 deze scan ontwikkeld. De scan maakt daarnaast risico’s zichtbaar die aanleiding kunnen zijn voor onderzoek naar misbruik en oneigenlijk gebruik;
  • Het aantal meldingen over pgb-fraude, de georganiseerdheid van fraudeurs en de complexiteit van zorgfraude neemt toe. De pakkans moet omhoog en fraude moet bestraft worden. Daarom wil het ministerie met ingang van 2019 de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de Inspectie SZW uitbreiden met circa 20 fte zodat meer zaken opgepakt worden;
  • In 2018 is gewerkt aan het verbeteren van de juridische en wettelijke mogelijkheden om fraude te voorkomen en aan te pakken, bijvoorbeeld door gegevensuitwisseling beter mogelijk te maken. Tevens werkt het ministerie aan de juridische borging van het samenwerkingsverband IKZ.

‘Er valt nog een hoop te doen’

Volgens minister De Jonge, Bruins en staatssecretaris Blokhuis wordt er hard gewerkt, maar valt er tegelijkertijd nog een hoop te doen. ‘Periodiek zullen wij de Tweede Kamer een rapportage doen toekomen, waarin we terugblikken op de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten in de aanpak van fouten en fraude in de zorg. Omstreeks de zomer ontvangt de Kamer de eerstvolgende voortgangsrapportage met cijfers over 2018.’

Rapport informatie

Rapport naam:
1e Voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021
Sector:
Overig
Soort:
Beleid
Afkomst:
Ministerie van VWS
Auteur:
Onbekend
Aantal pagina’s :
47
Verschijningsdatum:
21 december 2018
Samenvatting:

Met het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg’ wil het kabinet de komende jaren een forse vermindering van onrechtmatigheden in de zorg realiseren. Dit wordt gedaan op drie manieren: er wordt sterk ingezet op het voorkomen van fouten en fraude, er wordt gefocust op vijf specifieke zorgsectoren en via wetgevingstrajecten worden de juiste randvoorwaarden gebouwd om fouten en fraude te voorkomen en te bestrijden. De vijf specifieke zorgsectoren waar de focus op ligt zijn: medisch-specialistische zorg (MSZ), geestelijke gezondheidszorg, mondzorg, wijkverpleging en het persoonsgebonden budget.

De medisch-specialistische zorg

De medisch-specialistische zorg (MSZ) is de grootste sector in de curatieve zorg. Jaarlijks worden circa 150 miljoen declaraties voor medisch-specialistische zorg ingediend bij zorgverzekeraars. Hierbij worden ook fouten gemaakt. Vaak is dat onbewust, door bijvoorbeeld onwetendheid of de complexiteit van regelgeving. Tegelijkertijd sluit het kabinet niet de ogen voor mogelijke fraude in een sector als de MSZ, waarin nu eenmaal veel geld in omgaat. In het programmaplan is aangekondigd de belangrijkste risico’s in de MSZ nader te onderzoeken en te beheersen, onder leiding van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

GGZ-aanbieders

GGZ-aanbieders declareren geleverde zorg bij zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben wettelijk de plicht om declaraties te controleren. Het komt voor dat zorgaanbieders bij het declareren fouten maken, vanwege onwetendheid of de complexiteit van regelgeving. Om het registratie- en declaratieproces bij GGZ-aanbieders te verbeteren wordt in kaart gebracht wat de belangrijkste ervaren knelpunten bij deze GGZ-instellingen zijn om correct te registreren en declareren. Daarnaast worden ook de meest voorkomende fouten die zorgverzekeraars constateren tijdens de formele en materiële controles in kaart gebracht. Op basis hiervan wordt een nieuwe gezamenlijke agenda voor deze kabinetsperiode opgesteld met de belangrijkste verbeteracties, zodat deze fouten in de toekomst minder vaak voorkomen.

Mondzorg

ZN, de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM), de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) zijn het eens geworden over de vraag welke combinaties van prestaties wel/niet samen gedeclareerd mogen worden. Hiermee zijn onduidelijkheden rondom het declareren van combinaties van prestaties bij partijen weggenomen.

Wijkverpleging

Een professioneel indicatieproces is essentieel om de wijkverpleging toekomstbestendig te houden. In het sectorplan wijkverpleging is daarom de ambitie uitgesproken om het indicatieproces meer toekomstbestendig te maken door verder te standaardiseren en te professionaliseren.

Persoonsgebonden budget

Met de pgb-agenda wordt de komende jaren ingezet op acties om het pgb toekomstbestendig te maken, waarbij rekening wordt gehouden met huidige budgethouders, mensen die het pgb willen en kunnen beheren en kwetsbare mensen die dat niet kunnen. Voor het voorkomen en bestrijden van fraude heeft het kabinet iin de pgb-agenda een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder het in kaart brengen, samen met de betrokken organisaties, naar welke vraagstukken rondom domeinoverstijgende gegevensuitwisseling nog resteren.

In deze voortgangsrapportage gaat het kabinet tevens verder in op de resultaten die sinds de oplevering van het programma zijn bereikt. Lees de resultaten hierboven.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.