Governance

Governance

Governance gaat over de wijze van besturen en het toezicht op organisaties, zowel intern als extern. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarom hebben organisaties in de zorg de Governancecode Zorg opgesteld (voorheen de Zorgbrede Governance Code), die is vernieuwd in 2022.

Zorgorganisaties houden zich aan zeven principes: Goede zorg, Waarden en normen, Invloed belanghebbenden, Inrichting governance, Goed bestuur, Verantwoord toezicht en Continue ontwikkeling.

Een deel van de zorgbestuurders is lid van de NVZD vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. De NVZD werkt aan verbetering van de kwaliteit van het zorgbestuur. Leden kunnen zich laten accrediteren voor een periode van vijf jaar.

Toezichthouders kunnen lid worden van de NVTZ, de vereniging voor toezichthouders in zorg en welzijn. De NVTZ wil het toezicht professionaliseren en biedt het programma Goed Toezicht aan voor de leden.  In het programma staan een jaarlijkse zelfevaluatie en driejaarlijkse evaluatie onder een externe deskundige centraal.