Grondige screening maakt geriatrisch patiënt minder kwetsbaar

Op 29 maart promoveerde Rosanne van Seben met een onderzoek naar de overgang van ziekenhuis naar huis. Goede begeleiding voor acuut opgenomen ouderen is daarbij essentieel omdat het functieverlies en onnodige heropnames kan voorkomen, stelt Van Seben.
Zorgkosten
Goede nazorg voor ouderen voorkomt heropname en functieverlies.
RAPPORT

Het onderzoek van Van Seben

Premium

Wilt u dit artikel lezen?

U heeft helaas geen geldig abonnement op dit account. Neem een proefabonnement of sluit een abonnement af om dit artikel te kunnen lezen.


  • Onbeperkt alle premium artikelen en rapporten lezen
  • Online de artikelen uit het magazine lezen

Al abonnee? Log dan in

Rapport informatie

Rapport naam:
The impact of acute hospitalization on older persons: experiences, outcomes and improvement
Sector:
Ouderenzorg
Soort:
Onderzoek / Wetenschap
Afkomst:
AMC-UvA
Auteur:
Rosanne van Seben
Aantal pagina’s :
247
Verschijningsdatum:
2 april 2019
Samenvatting:

Door het toenemende aantal ouderen met functiebeperkingen en multimorbiditeit, neemt ook het aantal ouderen met acute zorgvragen toe. Acute ziekenhuisopnames zijn echter risicovol en een groot deel van de ouderen heeft een hoog risico op ongunstige uitkomsten na ontslag, zoals functieverlies, heropnames en mortaliteit. Dit vraagt om gecoördineerde zorg en continuïteit van zorg. Binnen het Nederlandse zorgsysteem wordt dit echter niet altijd gewaarborgd. Patiënten worden vaak ontslagen met weinig coördinatie en follow-up en bovendien ontbreken vaak duidelijk omschreven richtlijnen voor ziekenhuisbrede ontslagprocedures.

Onderzoeksdoel

Bovenstaande problematiek vormde het vertrekpunt van dit promotieonderzoek. De basis van een veilige overgang van ziekenhuis naar huis, is een gestructureerd en accuraat ontslagproces met daarbij een tijdige overdracht naar de opvolgende zorgverlener. Naast een goed geregelde ontslagprocedure is bij patiënten met een hoog risico op complicaties of heropname extra intensieve begeleiding gewenst om een veilige overgang van ziekenhuis naar huis te waarborgen. Het doel van dit proefschrift was om toe te werken naar betere uitkomsten na ontslag bij acuut opgenomen ouderen.

Opbouw proefschrift

Het proefschrift is onderverdeeld in drie subdoelen. Het eerste subdoel betrof het verbeteren van de ontslagprocedure in verschillende ziekenhuizen, de basis voor een veilige overgang van ziekenhuis naar huis. Om vervolgens ook de zorg na ontslag te kunnen verbeteren en negatieve uitkomsten zoals functieverlies, heropnames en mortaliteit te kunnen voorkomen hebben we inzicht willen verkrijgen in de periode na ontslag. Dit is gedaan door in deel twee van dit proefschrift in te zoomen op het patiëntperspectief op herstel na ontslag. Tot slot is in deel drie, longitudinaal het beloop van geriatrische syndromen van opname tot drie maanden na ontslag in kaart gebracht en de associatie tussen deze syndromen en functieverlies, heropnames, en mortaliteit onderzocht.

Resultaten TIP-studie

Hoewel de mediane tijd (interkwartiel range) tussen ontslag en medische ontslagbrieven afnam van 6.15 dagen (0.96-15.96) tot 4.08 dagen (0.33-13.67), was er geen significante daling van de trend in de tijdigheid van de ontslagbrieven te zien. Ook was er geen interventie-effect op ligduur en heropnames. Sensitiviteitsanalyses lieten echter wel zien dat in ziekenhuizen met veel aandacht voor implementatie en hoge naleving van het studieprotocol er een significante afname van 5.6 dagen was in de mediane tijd tussen ontslag en het versturen van de medische overdracht. Er was binnen de studie sprake van grote variatie binnen de ziekenhuizen en de ziekenhuizen met veel aandacht voor implementatie en waar het studieprotocol goed werd nageleefd, lieten een positief effect zien op de tijdigheid van ontslagbrieven. Toekomstige interventies moeten zich daarom blijven richten op het belang van een goede ontslagprocedure en tijdige overdracht van ziekenhuis naar opvolgend zorgverlener.

Kwalitatieve studie perspectieven artsen

Het eerste deel van het onderzoek wordt afgesloten met een kwalitatieve studie naar perspectieven van artsen uit de eerste lijn (huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde) op de overdracht en een reflectie op hun perspectieven door ziekenhuisartsen. Uit deze studie bleek dat een tijdige ontslagbrief met juiste en accurate informatie essentieel is voor een zorgverlener uit de eerste lijn om verantwoordelijkheid voor de patiënt goed over te kunnen nemen. Om beter aan deze behoefte te kunnen voldoen zou het kunnen helpen als artsen uit het ziekenhuis beter bekend zijn met zorginstellingen in de eerste lijn en de processen van de huisartspraktijken, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen waar zij naar toe verwijzen.

Literatuurstudie geriatrische revalidatiezorg

Ook is in deel twee een literatuurstudie gedaan naar de psychometrische eigenschappen van instrumenten die gebruikt worden om doelen te stellen samen met patiënten binnen de geriatrische revalidatiezorg. Dit onderzoek laat zien dat de psychometrische eigenschappen van GAS goed zijn en dat de patiëntdoelen die worden opgesteld met GAS kunnen dienen als extra uitkomstmaat voor de revalidatie, met name gezien de hoge responsiviteit van het instrument. Een tweede literatuurstudie is gedaan naar de prevalentie van geriatrische syndromen tijdens en vooral na ziekenhuisopname in acuut opgenomen ouderen. Er is gefocust op een breed scala aan geriatrische syndromen: cognitieve beperkingen, delier, depressieve symptomen, apathie, eenzaamheid, incontinentie, ondervoeding, duizeligheid, vermoeidheid, mobiliteitsbeperkingen en vallen. De bevindingen van de geïncludeerde studies lijken erop te wijzen dat de prevalentie van cognitieve beperkingen, depressieve symptomen, mobiliteitsproblemen en ondervoeding dicht tegen prevalentiecijfers liggen die in het ziekenhuis gerapporteerd worden.

Discussie en reflectie

Het proefschrift wordt afgesloten met een algemene discussie. In dit hoofdstuk wordt er gereflecteerd op de belangrijkste bevindingen van het proefschrift en wordt er een overzicht van de methodologische overwegingen gepresenteerd waar rekening mee moet worden gehouden en de belangrijkste implicaties voor de praktijk. Dit proefschrift laat zien hoe belangrijk een veilige overgang van ziekenhuis naar huis is voor acuut opgenomen ouderen. Toekomstige interventies moeten bewustzijn blijven creëren over het belang van een goede overdracht en een tijdige ontslagbrief naar de opvolgende zorgverlener en het belang van de juiste zorg na ontslag. Adequate follow-up begint bij een compleet geriatrisch assessment (CGA) bij opname en communicatie over de aanwezigheid van geriatrische syndromen met de opvolgende zorgverlener. Om echter volledige continuïteit van zorg te kunnen waarborgen lijken transmurale zorginterventies die voortbouwen op het CGA essentieel. Zo kan herstel van functieverlies worden gestimuleerd, onnodige heropnames worden voorkomen en de juiste zorg tijdig worden ingeschakeld wanneer iemand in zijn of haar laatste levensfase is

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.