Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Er is ruimte om te investeren in de zorg’

Zestien zorgpartijen presenteren op 20 maart hun ‘Agenda voor de zorg’ aan de politiek en samenleving. Hun motto is: ‘investeren in vernieuwende zorg’.
Zorgplan_450.jpg

Zestien zorgpartijen presenteren op 20 maart hun ‘Agenda voor de zorg’ aan de politiek en samenleving. Hun motto is: ‘investeren in vernieuwende zorg’.

Investeren
Onafhankelijk voorzitter Alexander Rinnooy Kan, ‘niet beschikbaar voor een ministerspost’, licht het nieuws toe. ‘Het grote manco van de afgelopen jaren is dat er heel veel aandacht was voor kosten en maar weinig ruimte om actief te vernieuwen, terwijl dat laatste juist is wat de zorg nodig heeft.’ Rinnooy Kan legt uit er veel te besparen valt op administratie, toezicht en andere vormen van regulering. Nieuwe technologieën kunnen uiteindelijk kostenbesparend werken, maar dat terrein moet eerst ontwikkeld en verkend worden. ‘In de netto-effecten van beide denken we dat de ruimte voor investeringen er is.’

Akkoorden
De zestien zorgpartijen beloven verantwoordelijkheid te nemen voor een verantwoorde en beheersbare groei van de zorgkosten. Dat kan via nieuwe hoofdlijnenakkoorden of convenanten op deelgebieden. De afgelopen jaren zijn er aparte hoofdlijnenakkoorden gesloten met ziekenhuizen, specialisten, huisartsen, zorgverzekeraars, ggz-instellingen en aanbieders van wijkverpleging. In de toekomst kunnen de akkoorden breder van samenstelling zijn. Rinnooy Kan: ‘Ik kan me goed voorstellen dat één hoofdlijnenakkoord voldoende is. Met al deze partijen, over verschillende onderwerpen, dat kan heel goed.’

Integreren
ZN-voorzitter André Rouvoet ziet meer in een uitbouw van de huidige hoofdlijnenakkoorden: ‘Ik denk dat het ook interessant kan zijn om te koppelen: als je inzet op substitutie van ziekenhuis naar huisarts, zul je beide partijen aan tafel moeten hebben. Een van de dingen die we moeten verkennen, is of we meer geïntegreerde akkoorden kunnen sluiten. Het ligt voor de hand dat in elk geval met de genoemde partijen te doen. En op een of andere manier zullen we de gemeenten erbij moeten betrekken, want zij hebben een veel grotere rol bij de zorg dan in 2013.’

Inhoud
Volgens Rouvoet moet in de hoofdlijnenakkoorden meer accent op de inhoud komen te liggen, en niet alleen op ‘een percentage’. Het maximumpercentage voor de groei van het zorgvolume lag het laatste jaar op 1 procent. Vragen de partijen nu meer ruimte? Daar laat Rouvoet zich niet over uit. ‘Daar moet de nieuwe minister mee komen’. Kostenbeheersing blijft belangrijk, maar Rouvoet denkt dat partijen deze op 'een natuurlijke manier' in de hand kunnen houden. Innovatie en preventie helpen daaraan mee.  

NVZ
Ook NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy wil niet over percentages praten. ‘De situatie is nu anders dan zes jaar geleden. We wachten af waar het nieuwe kabinet mee komt.’ Investeren in ict om patiënten op een nieuwe manier mee te bedienen en samenwerking binnen de keten, noemt Van Rooy als belangrijke punten in de zorgagenda. De juiste zorg op de juiste plaats, is nog zo’n punt. Substitutie moet je in de volle breedte zien, zegt Van Rooy, en tussen alle ‘lijnen’. Dus niet alleen verplaatsing van zorg van de ziekenhuizen naar de eerste lijn, maar ook bijvoorbeeld van de derde lijn, de universitaire ziekenhuizen, naar de ziekenhuizen. Een ‘heel complex traject’ dat tijd kost, want telkens moeten de voorwaarden worden bekeken waaronder zorg kan worden verplaatst. Goede voorbeelden zijn vaak niet een op een over te nemen. Desgevraagd vindt Van Rooy de pilot van "het krimpende ziekenhuis" Bernhoven ‘heel interessant’ maar moet eerst worden bezien hoe dat zijn beslag gaat krijgen in de hele regio daar omheen. 

Preventie
De zorgpartijen willen graag een breed gedragen preventie-akkoord. Ze investeren zelf in preventie, maar vragen daar nadrukkelijk hulp van de overheid bij. Voorzitter Manon van der Kaa van seniorenorganisaties KBO-PCOB: ‘Het beeld is vaak dat preventie vooral werkt bij jongeren, maar bij ouderen is er ook nog een wereld te winnen. Denk aan de aanpak van overmatig alcoholgebruik door ouderen of stoppen met roken vanwege de kleinkinderen, bijvoorbeeld. Het is heel belangrijk dat de overheid investeert in preventie want op de huidige manier gaat het er niet van komen. Niemand is nu bereid te investeren, ook mensen zelf niet.’ 

GGZ
Bestuursvoorzitter GGZ Nederland Jacobine Geel vertelt hoe preventie in de ggz kan werken: ‘Wij pleiten heel nadrukkelijk voor de zichtbaarheid van ggz in de wijk. Juist om verwarring, of escalatie daarvan, te voorkomen.’ Volgens Geel ontbreekt specifieke deskundigheid over ggz-problematiek in wijkteams. ‘Vaak begin je met eenvoudige zorg en schaal je daarna op, maar dat werkt niet altijd. Het kan soms beter zijn om de psychiater al in een vroeg stadium te betrekken bij een patiënt om te voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Meer specifieke deskundigheid aan de voorkant, daar zijn we erg voor.’

Zorgfinanciering
Een nieuw stelsel wil niemand in de zorg. Aanpassing van het stelsel wel en dat is met name in het geval van de eigen betalingen in Zorgverzekeringswet, Wmo en Wlz hard nodig. Rinnooy Kan: ‘Wij constateren met verdriet dat er groepen patiënten zijn die door een opeenstapeling van eigen betalingen een groot financieel probleem hebben. Wij begrijpen de ratio achter het eigen risico en eigen betalingen, maar we moeten goed naar de maatgeving daarvan kijken. Linksom of rechtsom gaat dat zeker een onderwerp worden.’  

Samen
Rinnooy Kan: ‘Partijen staan niet tegenover elkaar maar naast elkaar, vanuit een gezamenlijk belang. Dat vind ik één van de mooie dingen van ons land. Alle partijen zijn bereid tot samenwerking. Inleveren, geven en nemen hoort daarbij.’   

De Agenda voor de Zorg is een samenwerkingsverband van ActiZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD-GHOR Nederland, Ieder(in), GGZ Nederland, InEen, KBO-PCOB, KNMG, LHV, MIND, NFU, Patiëntenfederatie Nederland, NVZ, VGN, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland. De partijen willen graag dat de gemeenten bij deze agenda aansluiten. Dat is op dit moment nog niet het geval. 

 

2 reacties

  • Esther Nieuwenhuizen

    Prima wanneer partijen met elkaar praten en elkaar hun beleid presenteren. Denk wel dat een samenhangend en onafhankelijk kwaliteitsschema helpt om steeds van het belang van de klant en de samenleving te blijven uitgaan. Zowel qua initiele opzet als qua monitoring op uitkomst; wat wordt / heeft het geïntegreerde beleid de burger/verzekerde/client nu eigenlijk beoogd en opgeleverd? Zodat we niet weer op grote schaal aan het polderen gaan met het belang van de agenda's van de partijen voorop. Het Improvement Model is een landelijk erkend en geaccrediteerd kwaliteitskader dat zijn ijkpunt heeft in de mate waarin partijen of een organisatie de klantbelofte weet te realiseren en wat het heeft opgeleverd (effectiviteit, toegevoegde waarde en rendement). Dit model zou het initiatief in de beoogde uitvoering stevigheid en geloofwaardigheid bieden.

  • pvanloon@planet.nl

    "Zorgpartijen" lijken wel wasmiddelfabrikanten, die samenspannen. De huisvrouwen hebben het vertrouwen verloren en vragen naar groene zeep. Ieder jaar werden producten "vernieuwd" en "verbeterd" met veel bombarie in reclames gestopt. "Zorgpartijen" zijn groepen managers, die geen van allen uitgaan of kennis hebben van geneeskundige principes. Artsen, die de samenhang van, maar ook het verschil tussen de Gezondheidsleer (DE preventiebijbel) en de Ziekteleer (miljarden slurpend monster) kennen lijken niet meer aan boord. Hypergespecialiseerde artsen ( geen dokters) laten zich door farma- en medische industrie opjagen met telkens verbeterde en innovatieve producten. Aandeelhouders bij farma net als bij wasmidellenfabrikanten bepalen de toekomst. Aan de zieke mens verdient de maatschappij niets, van Boxel en Vermeend meenden ooit van wel. Preventie is makkelijk en goedkoop, als artsen en wetenschappers zich weer op de Gezondheidsleer gaan richten. Je moet tijdig wassen of de vuile was ook geen weken of maanden laten liggen. Vlg. het RIVM is de leefstijl van de jeugd: sedentair, hangend, gebogen, ontdaan van vrij spel en niet gecompenseerd met "ouderwetse" gymnastiek de “vuilmaker”. Als het nieuwe kabinet zich niet op losgelaten primaire overheidstaken in de preventie bekeerd ( em.prof Doeke Post) , blijft het vertrouwen van de huisvrouw/ moeder in de fabrikant/ "zorgpartij" beschadigd.

Of registreer u om te kunnen reageren.