Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ggz wordt fraudegevoeliger onder Zorgverzekeringswet

Langdurige, curatieve ggz wordt fraudegevoeliger onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat blijkt uit een fraudetoets die het ministerie van VWS heeft laten uitvoeren door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).
Ggz wordt fraudegevoeliger onder Zorgverzekeringswet
Foto: ANP Koen Suyk

Langdurige op genezing gerichte geestelijke gezondheidszorg (IGGZ) wordt grotendeels overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarmee valt het onder verschillende bekostigingssystemen, waaronder het Zvw-systeem voor diagnose-behandelingscombinaties (dbc's). VWS heeft in het kader hiervan de NZa gevraagd frauderisico's in kaart te brengen. Dat doet de autoriteit door zorgaanbieders te vragen welke risico's zij zien. De resultaten zijn op 28 mei gepubliceerd.

Afwentelen

Met name het risico op afwentelen is groot. Voor deze zorg geldt dat als de behandeling korter dan een jaar duurt, zij onder de dbc-systematiek van de verzekeraars valt. Als de zorgverlening langer dan drie jaar duurt, valt zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In de tussenliggende periode valt de zorg weliswaar onder de verzekeraars, maar worden zorguren ingekocht met zorgzwaartepakketten (zzp's) in plaats van dbc's. Voor verzekeraars is het voordeliger als zorg onder de zzp-systematiek valt. 'Bij het risico op afwenteling wijzen wij in het bijzonder op de langdurige ggz', schrijft de NZa. 'De Wlz blijft bestaan voor langdurige ggz-cliënten met verblijf, waarbij vooralsnog de grens ligt bij drie jaar. (..) Hier bestaat een risico op oneigenlijk gebruik.'

Vooruitlopen

De NZa schat de kans dat fraude zich voordoet 'vrij groot' in. 'De kans dat genoemde risico's zich zullen voordoen, is vrij groot. Voor verzekeraars zijn er, zeker tot 2017, niet voldoende prikkels om ervoor te zorgen dat er niet te hoog geïndiceerd zal worden. Een ander mogelijk effect is dat verzekeraars op het toenemende risico gaan vooruitlopen en dus zoveel mogelijk cliënten in lage zzp's willen hebben.'

Introductie

Een van de conclusies uit het rapport is ten slotte: 'De keuze voor overheveling betekent een beoogde andere rol voor verzekeraars, waarbij ze andere financiële prikkels krijgen en meer risico. Die beleidsmatige keuze kan er ook voor zorgen dat ze juist op zoek gaan naar mogelijkheden om door oneigenlijk gebruik voordeel te behalen. Hier zit een zekere mate van tegenstrijdigheid omdat de systeemkeuzes dus per definitie een frauderisico introduceert.'

Fraude in de zorg

Zorgfraude is een structureel probleem dat de maatschappij jaarlijks veel geld kost. Het dossier bevat artikelen over frauduleuze praktijken, fraudebeheersing en foutieve declaraties.

2 reacties

  • Henk

    Dat mag je dan eerst de psychiaters weleens duidelijk maken. In de GGZ is creatief declareren een sport op zich.

  • bezorgde

    En het enige wapen is de administratieve gekte voor de psychiater nog verder opvoeren en de privacy bescherming volledig te negeren.
    Over psychiatrische zorg zou alleen maatschappelijke winst gemaakt mogen worden.

Of registreer u om te kunnen reageren.