Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Verpleeghuisarts mag de wijk in

Specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten mogen patiënten in de wijk helpen. Die zorg valt volgens het Zorginstituut Nederland onder de Zorgverzekeringswet. Met de overheveling naar de ZVW is zeker tientallen miljoenen euro’s gemoeid.
Arts_ouderen_iStock_000019155169_450.jpg
Foto: iStock

‘Extramurale behandeling’ viel tot 2015 onder de AWBZ. Daarna ging het naar een speciale subsidieregeling. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gaf ondertussen het Zorginstituut Nederland (ZIN) de opdracht te onderzoeken of extramurale behandeling onder de Zorgverzekeringswet valt. Het ZIN concludeert in het rapport Extramurale behandeling ontleed dat dit zo is. De specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten leveren zorg die valt onder de aanspraak ‘zoals huisartsen plegen te bieden’. Zorgverzekeraars kunnen deze artsen gaan contracteren voor het verlenen van zorg. Het ZIN zal deze inkoop gaan monitoren.

Zorg in de buurt
Tot voor kort verbleef een groot deel van de mensen met dementie, MS, Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel in een verpleeghuis. Mensen met een verstandelijke beperking woonden ook vaak intramuraal. Het huidige beleid is er echter op gericht om mensen zo lang mogelijk in de eigen omgeving te laten blijven wonen. Om dat op een verantwoorde manier, met behoud van kwaliteit van leven, te laten gebeuren, is er specifieke zorg nodig van de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten. Deze specifieke zorg richt zich op het leren omgaan met beperkingen en de zelfredzaamheid van de patiënt. Ook de mensen rondom de patiënt, de mantelzorgers, worden daarbij betrokken. De gespecialiseerde artsen werken momenteel nog vaak binnen instellingen. Het ZIN zegt dat het belangrijk is dat deze zorg in de eerste lijn beschikbaar komt (extramuraal), dicht bij de mensen om wie het gaat.

Grote variatie in zorgstandaarden
Maar volgens het ZIN moet er nog wel veel gebeuren. In de praktijk is er grote variatie tussen zorginstellingen in de inhoud, de systematiek en de toepassing van behandelingen.  Er is een veelheid aan protocollen, richtlijnen en zorgstandaarden beschikbaar. Het ZIN vindt dat de beroepsgroepen aan zet zijn om hierin meer eenduidigheid te scheppen. ‘De beschrijving van de multidisciplinaire zorg in zorgstandaarden en zorgprogramma’s is gericht op duidelijkheid over zorginzet en over verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener. Zonder uniforme beschrijvingen van de zorg kan de NZa deze zorg niet bekostigen en kunnen zorgverzekeraars deze niet inkopen’, aldus ZIN.

Hogere uitgaven Zorgverzekeringswet
De nieuwe aanspraak zal leiden tot hogere uitgaven in de ZVW. Het ZIN vindt het lastig om in te schatten om hoeveel geld het gaat. Onder het AWBZ-regime was in 2012 met de extramurale behandeling nog 263 miljoen euro gemoeid. Onder de subsidieregeling extramurale behandeling ging het in 2015 om nog maar 53 miljoen euro. Dat was een onderuitputting, want VWS had 93 miljoen euro gereserveerd. De onderbesteding is mogelijk te wijten aan onbekendheid van de subsidieregeling. Daarnaast wordt een deel van de zorg mogelijk in andere domeinen gegeven, zoals de Wlz, de Wmo en de Jeugdwet.

Ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Bekijk het dossier

Gehandicaptenzorg
In het dossier gehandicaptenzorg staat al het nieuws uit de gehandicaptenzorg, van cao's tot updates over zorginstellingen.Lees hier over bezuinigingen op de langdurige zorg, bestuurswisselingen binnen gehandicaptenzorginstellingen en al het andere nieuws dat gerelateerd is aan de sector.
Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.