Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

NZa geeft toe aan privacywens ggz

Cliënten in de ggz kunnen effectief bezwaar maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie op declaraties. De NZa heeft de bezwaarregeling halverwege 2012 aangepast op aandringen van de Stichting KDVP, belangenorganisatie voor privacy in de ggz. De bestuurlijke rechter sprak zich 21 maart 2013 positief uit over de regeling van de NZa.
NZa geeft toe aan privacywens ggz

De strijd rondom diagnose-informatie op declaraties loopt sinds het najaar van 2007. De zorgverleners, verenigd in het KDVP, vinden dat de dbc-codes teveel informatie geven over de aandoening van de patiënt. De NZa vindt de informatie nodig is voor duidelijke informatieverstrekking over prestaties, kwaliteit en kosten voor het huidige zorgstelsel.

Effectiviteit

De KDVP spande een procedure aan bij het bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) omdat zij vonden dat de regeling nog niet duidelijk genoeg was. Verzekeraars zouden nog steeds diagnostische informatie kunnen achterhalen via de declartiecodes. Ook zouden betalingen in de toekomst mogelijk problemen opleveren. Het CBb verklaarde  op 21 maart het beroep van de KDVP ongegrond omdat de NZa inmiddels aan alle door de KDVP gestelde eisen voldoet.

Nieuwe regeling

De bezwaren van de KDVP zijn gebaseerd op een eerdere versie van de Regeling Declaratiebepalingen. De NZa brengt vervolgens een nieuwe versie uit waarin rekening gehouden wordt met de bezwaren van de KDVP. Deze laatste versie neemt de rechtbank als uitgangspunt, waardoor de initiële bezwaren van de KDVP komen te vervallen. Patiënten kunnen nu via een privacyverklaring in samenspraak met hun behandelaar aangeven dat zij geen toestemming verlenen voor het doorgeven van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars of het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS).

Betaling door zorgverzekeraars

Het tweede bezwaar gaat over de Regeling Declaratiebepalingen DBC’s in de curatieve GGZ. De belangenpartij stelt dat zorgverzekeraars zelf een passende betalingsregeling mogen kiezen als er geen declaratie-informatie bekend is. De KDVP vreest dat zorgverzekeraars overgaan tot onredelijke betalingen, maar volgens de rechter mag van zorgverzekeraars verwacht worden dat zij binnen redelijke grenzen blijven. Omdat de psychiaters nog geen ervaring hebben met de nieuwe bezwaarregeling, zullen de betalingsprocedures op een later moment door de NZa getoetst worden. De NZa geeft aan dat zij bereid is om zorgverzekeraars verplichtingen op te leggen wanneer zij zich onwenselijk gedragen.

Reactie KDVP

Ab van Eldijk, voorzitter de stichting KDVP, is in de basis tevreden met de laatse aanpassingen in de regeling die het voor patiënten  in de ggz mogelijk moet maken bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars en de landelijke databank, DIS (DBC Informatie Systeem). Toch laakt hij de opstelling van de NZa. ‘De NZa heeft bij herhaling uitspraken van de rechter genegeerd door onvolkomen bezwaarregelingen op te stellen waarmee niet effectief kon worden voorkomen dat bij declaratie diagnose-informatie  werd uitgewisseld. Bij de laatse beroepsprocedure bleek de NZa de bezwaarregeling op zodanige wijze te hebben aangepast dat het geheel aan  zorgverzekeraars werd gelaten  om declaraties zonder diagnose-informatie naar eigen inzicht te vergoeden. Dat zou dus ook betekenen dat zorgverzekeraars kunnen besluiten deze declaraties helemaal niet te vergoeden. Door toepassing van een bestuurlijke “lus procedure” heeft de rechter de NZa de gelegenheid gegeven om dit nog tijdens de beroepsprocedure te herstellen. In december is een aangepaste regeling gepubliceerd in de Staatscourant waarmee zorgverzekeraars bij de afhandeling van declaraties die geen diagnose-informatie bevatten gehouden zijn aan een redelijke afhandeling die geen financieel nadeel inhoudt voor zorgverleners. Dit laatste was al eerder geëist en nadrukkelijk geformuleerd in de uitspraak van de rechter.'

Van Eldijk: 'Helaas moeten we constateren dat het nog geheel ontbreekt aan een goede en in de praktijk bruikbare uitwerking van de door de NZa geformuleerde bezwaarregeling. De NZa heeft deze bezwaarregeling weliswaar ingevoerd, maar niet voorzien van een goede en praktische uitleg zodat zorgverleners in de ggz nu feitelijk niet weten hoe zij voor patiënten die gebruik willen maken van de bezwaarregeling een declaratie moeten opstellen. De mededeling dat bepaalde coderingen die diagnose-informatie bevatten achterwege kunnen blijven is even onduidelijk als onwerkbaar. Ongeacht of ook hier weer sprake is van onwil, onkunde of onzorgvuldigheid; dit blijft verwijtbaar handelen voor een toezichthouder in de zorg. De KDVP zal een eerste praktische uitwerking van de bezwaarregeling op hun website gaan zetten, maar dit ontslaat de NZa niet van de verantwoordelijkheid om zo snel mogelijk een informatiedocument uit te brengen op basis waarvan zorgverleners de bezwaarregeling voor cliënten eenvoudig en effectief kunnen toepassen. Een ander punt van bezwaar is dat de declaraties op papier ingevuld moeten worden, dit terwijl deze regeling uiterst eenvoudig en veel effectiever ingebouwd kan worden in het bestaande digitale declaratiesysteem. Dat geven softwareleveranciers ook aan, maar zij kunnen dit pas realiseren als de NZa daarom vraagt. Ook dit komt niet goed van de grond. Het lijkt wel of de NZa steeds bewust de hakken in het zand zet als het er om gaat effectief uitvoering te geven aan een beslissing van de hoogste bestuursrechter. Het optreden van de toezichthouder bij de uitwerking en invoering van deze bezwaarregeling is helaas noch betrouwbaar noch zorgvuldig te noemen.'

Het gaat de KDVP  naar eigen zeggen primair om de privacy van patiënten in de ggz en het beroepsgeheim van zorgverleners. ‘De rechter heeft in de procedure beslist dat diagnose-informatie die betrekking heeft op de behandeling van psychische klachten raakt aan de kern van het persoonlijke leven. Het is op basis van dit oordeel dat de rechter van de NZa een regeling heeft gevergd die het voor patiënten mogelijk maakt bezwaar te maken tegen de uitwisseling van diagnose-informatie met zorgverzekeraars in het declaratieproces. De KDVP had  graag  met de NZa samengewerkt om de uitwisseling van informatie in de zorg zo op te zetten dat er respect is voor de privacyrechten van burgers en het beroepsgeheim van zorgverleners. Dat wordt “Privacy by design”genoemd.’

2 reacties

 • A. de Boer

  een dijkbreukje in de buurt van den haag zou ze ook weleens goed kunnen doen als ze verzuipen tenminste...

 • Jan C

  Er is op het moment een tendens aan de gang dat met steeds minder verplegenden en verzorgenden wordt gewerkt in verpleeg en zorginstellingen.
  Dat moet niet alleen mij opvallen maar ook Schippers en van Rijn of zijn die te druk bezig met hun outfit op 30 april.
  Klopt het toch als ik zeg dat ze geen ene moer geven om (gehandicapte) hulpbehoevende ouderen en zieken.
  Het staat bovendien in schril contrast met de 800 miljoen die uitgetrokken zouden worden voor meer handen aan het bed.
  Voor dat geld zijn de bestuurders nu een luxe vakantie aan het regelen voor de zomer en Schippers en van Rijn doen gewoon mee.
  Kon ik met die figuren de Biesbos maar dempen; wat zou ik genieten.

Of registreer u om te kunnen reageren.