Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Eerste Kamer accepteert Jeugdwet

De Eerste Kamer heeft vanmiddag de Jeugdwet geaccepteerd na een hoofdelijke stemming. 45 senatoren stemden voor, 22 tegen. De fracties SGP, Christen Unie, D66, CDA, PvdA en VVD stemden in met de wet.
Eerste Kamer accepteert Jeugdwet
Foto: Lex van Lieshout - ANP

De partijen betuigen vooral hun akkoord na toezeggingen over pilots en een transitieautoriteit. Staatssecretaris Martin van Rijn zegde tijdens het plenaire debat 11 februari toe dat een onafhankelijke commissie Transitie Autoriteit Jeugd toezicht gaat houden op alle veranderingen binnen de transitie van de jeugdzorg. Ook komen er proefprojecten waar gemeenten en zorgpersoneel kunnen oefenen met de nieuwe opzet.

Voor en tegen

Voorafgaand aan de stemming leverden nog enkele senatoren commentaar op de wet. Hans Engels van de D66 sprak namens Scholten, die nog afwezig was nadat ze vorige week tijdens het plenaire debat onwel werd. Hij nam ondanks bezwaren genoegen met toezeggingen van Van Rijn over de pilot en transitieautoriteit en stemt voor de wet. Ook Roel Kuiper van de ChristenUnie stemde in met de wet na de toezeggingen. 'We vertrouwen erop dat de regering voor een goede transitie gaat zorgen', aldus de senator.

Ganzevoort van GroenLinks en Tineke Slagter van de SP gaven kritiek op de wet. Slagter noemde de wet kortzichtig en vond dat de bezuiniging die gepaard gaat met de wet een enorme last. 'Daarom stemmen wij vol overtuiging tegen.'

Reactie Van Rijn

'Dit is een heel bijzonder moment voor de zorg voor kinderen en gezinnen', stelt Van Rijn. 'Na jaren discussie over hoe we beter kunnen behandelen, begeleiden en beschermen, hebben we nu een breed gesteunde wet waarmee dat allemaal mogelijk wordt. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten nog veel regelen en organiseren om te zorgen dat het in de praktijk van alledag straks goed gaat. Maar deze wettelijke helderheid is een enorme steun in de rug voor iedereen om daarmee in volle vaart door te gaan.'

Transitie langdurige zorg

De AWBZ gaat in delen over naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg worden gedecentraliseerd. Hoe verloopt deze enorme stelselwijziging?
Bekijk het dossier

Jeugdwet

De Jeugdwet (infographic) heeft tot doel het jeugdstelsel te vereenvoudigen en efficiënter en effectiever te maken. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. De hoofdgedachte achter deze decentralisatie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. De verwachting is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp (die zich tot nu onvoldoende heeft ontwikkeld) complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. Met name de overheveling van de jeugd-ggz en de snelheid waarmee de totale transitie gepaard gaat, zorgt voor kopzorgen. Na een ellenlang debat op 11 februari 2014, mocht de Eerste Kamer vandaag stemmen over de Jeugdwet en zes moties.

Moties

Voorafgaand aan de stemming over de Jeugdwet, stemden de senatoren over een zestal moties. Hieronder een overzicht van de aangenomen en verworpen moties:

De motie van Tineke Slagter van de SP verzoekt de regering om de transitie van jeugdzorg niet te koppelen aan de bezuiniging. Ze vroeg in de motie om de beslissing over de omvang van de bezuiniging uit te stellen tot twee jaar na de invoering van de transitie.
De motie is verworpen (tegen: VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en OSF)

Mariëtte Frijters-Klijnen van de PVV diende een motie in om de stemming over het wetsvoorstel uit te stellen totdat alle onduidelijkheden rondom de frictiekosten, privacyaspecten en de samenhang met andere wetten zijn weggenomen. Deze motie werd door staatssecretaris Teeven ontraden.
De motie is verworpen (tegen: VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en OSF)

De motie van Jannette Beuving van de PvdA verzoekt de regering de Kamer jaarlijks bij de begroting te informeren over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiële randvoorwaarden voor gemeenten. Van Rijn steunde de opzet van deze motie, maar achtte de termijn van een jaar te kort voor een integrale evaluatie. Wel kan er jaarlijks worden gerapporteerd over de stand van zaken, om uiteindelijk na drie jaar te evalueren.
De motie is aanvaard (tegen: OSF)

Beuving diende een tweede motie in die de regering verzoekt een meldpunt in te richten waar ouders, professionals en gemeenten terecht kunnen met signalen en vragen over het overhevelen van de jeugd-ggz aan gemeenten. Staatssecretaris Van Rijn gaf eerder aan dat hij hecht aan meldpunt, maar betoogde dat een eventuele uitbreiding van de rol die de Kinderombudsman hier in speelt meer voor de hand ligt.
De motie is aanvaard (tegen: VVD en OSF)

Ruard Ganzevoort van GroenLinks diende een motie in die de regering verzoekt garanties te bieden voor situaties waarin de gemeentelijke budgetten ondanks zorgvuldig beleid te krap zijn om de noodzakelijke zorg en preventie te organiseren.
De motie is verworpen (tegen: VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie, SGP en OSF)

Roel Kuiper van de ChristenUnie diende een motie in die de regering verzoekt een regeling te treffen voor landelijk werkende instellingen (lwi's) om de beschikbaarheid van jeugdzorg voor de toekomst en een zachte landing in het nieuwe bestel te waarborgen. Staatssecretaris Teeven gaf aan dat de positie van lwi's al is gewaarborgd in de Jeugdwet, maar dat het kabinet wel het aanbod van lwi's zal blijven monitoren. Het oordeel over de motie liet Teeven aan de Kamer.
De motie is aanvaard (tegen: VVD en OSF)

Eerste Kamer accepteert Jeugdwet

Eén reactie

 • Zorg

  Allemaal mooi uitgedacht
  De pgb huishoudelijke hulp in zuidhorn is betaald op 28-01-2014 foutje dus.en rente trekken dus
  Er is op grote schaal inkomensafhankelijke bijdragen gevraagt voor bijv. scootmobiel en alle hulpmoiddelen bij mij als ambassadeur bekend in vele gemeente
  Ook lees ik op verschillende gemeente site,s dat men geld wat ipv wtcg enz opgepot gaat worden en niet voor de doel groep besteedgaat worden.
  Ja gemeente moet de kamer schriftelijk bevestigen hoe ze compenseren maar dat gaat niet gebeuren.Uitsluitingen van vervoers pas of inleveren het hek is van de dam.
  En er zullen vele rechtzaken volgen,Scootmobiels soms te oud maar ze krijgen geen nieuwe dus zeggen ze koop er zelf maar een.
  Ik heb een adres van een man in een verzorgings huis die veelmoet bijbetalen terwijl hij er recht op heeft ,,zo ook zijn scootmobiel.
  Maar er moet echt hoognodig controlle komen op? Zorgkantoren?

Of registreer u om te kunnen reageren.