Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

‘Specialist mag zelfstandig ondernemer blijven’

De Belastingdienst stelt dat medisch specialisten ondanks de invoering van de integrale bekostiging zelfstandig ondernemer mogen blijven. Dat blijkt uit een beslissing die de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn vorige week heeft genomen.
‘Specialist mag zelfstandig ondernemer blijven’

Hygieia Consultants, een adviesbedrijf voor zorgprofessionals, verzocht de Belastingdienst onlangs een fiscale kwalificatie te geven van een medisch specialistisch bedrijf (MSB) dat is ondergebracht in een maatschap. In reactie daarop stuurde de inspecteur van de Belastingdienst in Hoorn op 15 april 2015 een brief waarin hij er geen misverstand over laat bestaan dat de medisch specialist kwalificeert als fiscaal ondernemer. De inspecteur schrijft letterlijk dat 'er voor de maten in de maatschap sprake is van ondernemerschap in de zin van artikel 3.4. Wet IB 2001'

Fiscaal ondernemerschap

Volgens Peter de Leede van Hygieia Consultants en Jos Sluijs van Ceifer Accountants en Belastingadviseurs zet de conclusie van de inspecteur de deur wijd open voor een terugkeer naar het model van vóór 1 januari 2015. 'Tot nu toe stonden de ministers van VWS en Financiën op het standpunt dat de medisch specialist vanaf 1 januari 2015 geen fiscaal ondernemer meer kan zijn. Het belangrijkste argument daarvoor was het wegvallen van het debiteurenrisico, omdat de vrij gevestigde medisch specialist in het nieuwe stelsel geen zelfstandig declaratierecht heeft.' Maar volgens De Leede en Sluijs zijn er meer criteria op grond waarvan de wet Inkomstenbelasting iemand als ondernemer aanmerkt. De Leede en Sluijs wezen daarbij met name op artikel 3.5 van de wet IB, dat stelt dat onder onderneming mede wordt verstaan het zelfstandig uitgeoefende beroep en onder ondernemer de beoefenaar van een zelfstandig beroep. Op grond daarvan is de medisch specialist als vrije beroepsbeoefenaar per definitie een ondernemer. De Belastingdienst heeft die zienswijze nu onderschreven.

Landelijke modellen

Peter de Leede: 'Wij hebben van meet af aan gezegd dat medisch specialisten ook na 1 januari 2015 gewoon fiscaal ondernemer kunnen blijven. Alleen al omdat het opdrachtgeverschap gekoppeld is aan de geneeskundige behandelovereenkomst. Ook het declaratierecht komt niet zo maar te vervallen. De landelijk voorgestelde niet-transparante modellen betekenen sowieso het beëindigen van het IB-ondernemerschap.' Dit betekent volgens De Leede dat eigenlijk alle opgerichte coöperaties overbodig zijn. Hij betreurt verder de opdeling in een MSB voor het ziekenhuis en een apart MSB voor de medisch specialisten als gevolg van de fiscale discussie en de min of meer gedwongen lokale invulling van de landelijke modellen. 'Ik vraag me wel eens af waar zij aan zijn begonnen. Deze wijzigingen hebben de zorg aan adviezen miljoenen gekost terwijl het eigenlijk fiscaal onnodig is. Er zal ook geen sprake zijn van een beoogde gelijkwaardigheid. Integendeel, het zal een bron zijn voor vele onnodige zakelijke ruzies in plaats van een gezamenlijk optreden van specialisten en ziekenhuizen. Maatschappelijk onverantwoord.'

Het individu

De Belastingdienst heeft volgens De Leede aangegeven altijd naar individuele gevallen te kijken. Specialisten die een zogenaamde goedkeuringsbrief van de Belastingdienst hebben gekregen, komen bij de controle in 2016 mogelijk toch bedrogen uit. 'De Belastingdienst kijkt altijd naar de feitelijke werkelijkheid van de individuele situatie. De goedkeuring was geen VAR op collectieve basis. De Belastingdienst heeft daarmee een slag om de arm gehouden. We raden specialisten daarom aan goed te kijken naar hun ondernemerspositie. Bij veel ziekenhuizen betalen specialisten bijvoorbeeld niet mee aan het aansprakelijkheidsrisico. Als ook het debiteurenrisico niet in rekening wordt gebracht, dan zou de Belastingdienst wel eens kunnen bepalen dat de specialist toch in dienstverband is.'

Er zijn en blijven andere (transparante) structuren mogelijk dan de coöperatie. 'We hopen dat specialisten op hun schreden terugkomen en niet allemaal verenigen. Zij kunnen gewoon de oorspronkelijke (collectieve/staf)maatschapsovereenkomst handhaven met in acht name van de gebruikelijke ondernemersrisico's zonder te belanden in een fictieve dienstbetrekking.'

Advies: Ontbind de coöperatie

De uitspraak van de Belastingdienst kan volgens De Leede en Sluijs grote gevolgen hebben voor de praktische uitvoering van de integrale bekostiging in de zorg. De verplichting om te voldoen aan allerlei constructies, zoals het onderdeel worden van een coöperatie is nu niet langer houdbaar. Hygieia Consultants en Ceifer Accountants en Belastingadviseurs zullen medisch specialisten vanaf nu in de meeste gevallen adviseren om coöperaties die zij samen met ziekenhuizen hebben opgericht, zo snel mogelijk weer te ontbinden. Jos Sluijs: 'Het transparante model met een vrij gevestigde medisch specialist is minder kostbaar en biedt meer rechtszekerheid dan het coöperatiemodel.'

Reactie Belastingdienst

Robin Middel, woordvoerder van de Belastingdienst laat weten dat voor het ondernemerschap in de inkomstenbelasting het van belang is dat er ondernemersrisico's worden gelopen. 'In de gezamenlijke brief van de OMS (thans FMS) en de NVZ van 17 december 2013 is aangegeven dat deze risico's reële en substantiële betekenis moeten hebben. Dat vloeit ook voort uit de jurisprudentie. Het gaat daarbij om een wisselwerking van risico's waarbij het totaalbeeld dat ontstaat bepalend is. In de zogenoemde modelbrief van december 2014 en de daarbij behorende fiscale bijlagen is daaraan nadere duiding gegeven. Daarmee is het toetsingskader voor ondernemerschap voldoende duidelijk. De inspecteur toetst binnen dit kader alle relevante feiten en omstandigheden van een concreet voorgelegde situatie. Voor ons is het niet mogelijk om op een individuele correspondentie tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen in te gaan. Nadrukkelijk merk ik op het toetsingkader van de Belastingdienst niet is gewijzigd.'

Integrale bekostiging ziekenhuizen

Specialisten en bestuurders moeten vanaf 2015 samen onderhandelen over de prijs die zij vragen per aandoening. Hoe dat verloopt, leest u in dit dossier.
Bekijk het dossier

Gerelateerde tags

4 reacties

 • Arjan Bonthond

  Niks nieuws onder de zon.

   Het is altijd mogelijk geweest om MSB-maatschappen te laten kwalificeren voor fiscaal ondernemerschap conform de materiele vereisten welke zijn gesteld door de fiscus.
  Wij hebben, in samenwerking met de Federatie en de belastingdienst, twee modellen ontwikkeld, de transparante en niet-transparante vorm. Op basis van de lokale voorkeur hebben de medisch specialisten samen een keuze gemaakt voor de MSB-maatschap of de MSB-coöperatie. We begeleiden ongeveer evenveel maatschappen als coöperaties.

   In het kader van het gezamenlijk, met het ziekenhuis,  verantwoordelijk zijn voor het medische bedrijf is het goed dat de Federatie heeft gekozen voor deze collectieve aanpak. Immers het is de opmaat naar de gelijkgerichte belangen tussen medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis.

  Arjan Bonthond
  VvAA Consultant in de gezondheidszorg

   

 • Henk

  Klopt Avromans. Had de redactie natuurlijk ook even kunnen doen, contact opnemen met de Belastingdienst.

 • Avromans

  Ik heb dit artikel met interesse gelezen. De uitspraken bevreemden mij echter. Vandaar dat ik contact heb opgenomen met de Federatie van Medisch Specialisten. Zij hebben mij bericht dat de afdeling Beroepsbelangen van de Federatie van Medisch Specialisten contact heeft gehad met de Belastingdienst. Gebleken is dat uit de brief van de Belastingdienst Hoorn niet blijkt dat medisch specialisten ondernemer mogen blijven, integendeel. Afgesproken is dat de Belastingdienst een reactie stuurt naar de voorzitters van de Medisch Specialistische Bedrijven in de ziekenhuizen om hen hierover te informeren. Het lijkt er dus op dat dit artikel enige nuance behoeft. 

 • FJJ Conijn

  Jos Sluijs: 'Het transparante model met een vrij gevestigde medisch specialist is minder kostbaar en biedt meer rechtszekerheid dan het coöperatiemodel.'

  Dat zal wellicht zo zijn, maar een belangrijkere vraag is wat het beste is voor het algemeen belang. En dan kom ik op op loondienst. Niet om daarmee het inkomen van specialisten te verlagen (er is al een officieus akkoord tussen overheid en de nieuwe Federatie Medisch Specialisten over de gemiddelde inkomenshoogte), maar om het overzichtelijk en vooral werkbaar te houden -- maken -- voor de diverse partijen.

  Voor het hele verhaal zie https://gezondezorg.org/arbeidsverband.

Of registreer u om te kunnen reageren.