Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Van Rijn: ‘Effect thuisverpleging op premie later duidelijk’

De algemene tariefkorting voor zorg en de korting op de contracteerruimte van zorgverzekeraars wordt besteed aan huishoudelijke hulp en zorgzwaarte 3 en 4 cliënten. Dat wordt duidelijk uit de beleidsbrief: hervorming langdurige zorg. Zes vragen aan staatssecretaris Martin van Rijn. ‘Thuisverpleging wordt een nieuwe aanspraak.’
Van Rijn: ‘Effect thuisverpleging op premie later duidelijk’
Foto: VWS

Welke invloed hebben de kortingen op de contracteerruimte en de algemene tarieven op het aanbod van zorg?

‘De korting op de contracteerruimte gaat over het budget van VWS aan de zorgkantoren. De laatste zullen doelmatiger zorg inkopen bij zorgaanbieders. De algemene tariefkorting gaat over het maximum tarief dat wordt berekend voor zorg. De NZa berekent dat tarief, dat het basistarief is voor de onderhandelingen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Brancheorganisatie ActiZ heeft aangegeven in hun “Deltaplan voor de zorg” dat zorgaanbieders doelmatiger zorg in kunnen zetten. De zorg wordt efficiënter gegeven. Als het goed is gaan cliënten dan niets merken van de kortingen op contracteerruimte en op de algemene tarieven.’

 

Waarom heeft de staatssecretaris niet gekozen voor het cliëntvolgend budget, dat volgens ActiZ efficiëntere zorg mogelijk maakt?

‘Ik vind de zeggenschap van de cliënt erg belangrijk, daarom hebben we ook vastgehouden aan het persoonsgebonden budget. De eerste stap bij de hervorming van de langdurige zorg is om de rol van gemeenten en zorgverzekeraars verder vorm te geven. Parallel daaraan willen we waar dat mogelijk is werken aan het versterken van de eigen regie. De plannen die onder andere Actiz en VGN daarvoor hebben gemaakt, zijn goede basis voor vervolgoverleg.’

 

Heeft de korting op de tarieven ook invloed op de lonen in de zorg, die onderdeel vormen van algemene zorgtarieven?

‘De Cao-loonontwikkeling is aan werkgevers en werknemers, die daarover zullen onderhandelen. Alleen de incidentele loonontwikkeling wordt gebruikt om een deel van de bezuinigingen in de zorg te dekken. De middelen ten behoeve van de incidentele loonontwikkeling worden meerjarig bevroren.’

 

Zorginstellingen worden voor 250 miljoen gekort. Heeft die korting invloed op de “Agema-gelden” voor extra handen aan het bed?

‘De zogenaamde Agema gelden zijn niet in het zorgakkoord betrokken. Op instellingsniveau zijn er altijd plussen en minnen. Wel is het zo dat de Agema gelden geoormerkt zijn voor de ouderenzorg. De gelden worden teruggevorderd bij ongeoorloofde besteding.’

 

Verpleegkundige zorg thuis en een – daaraan gerelateerd – deel verzorging gaat naar de Zorgverzekeringswet. Betekent dat ook lagere AWBZ-premie en hogere Zorgverzekeringspremie?

‘Thuisverpleging  is nieuw in de Zvw. Daarom gaan we een nieuwe aanspraak maken. De middelen uit de AWBZ voor verpleging worden overgeheveld naar de Zvw. Deze overheveling zal effect hebben op de premies. In overleg met het CVZ wordt de aanspraak thuisverpleging uitgewerkt in regelgeving. Na de uitwerking van de aanspraak thuisverpleging, zullen de effecten op de premie in de Zvw bij overheveling in 2015 bekend worden. Wijkverpleegkundige zorg kan alleen succesvol worden ingezet als verzekeraars, gemeenten en zorgverleners afspraken maken over de invulling ervan. Gemeenten krijgen 50 miljoen euro om te investeren in sociale wijkteams zodat de noodzakelijke verbinding tussen zorg en welzijn in de wijk wordt gemaakt. De wijkverpleegkundige komt in het basispakket van de zorgverzekering.
De 200 miljoen euro die extra wordt uitgetrokken voor wijkverpleging is bestemd voor de coördinatie van verschillende zorg en verpleegtaken van de verpleegkundige in wijk volgens het idee achter het “Zichtbare schakel-project”.’

 

Brengt indicatiestelling ‘Aan de keukentafel’ niet een groter risico mee van hogere zorgkosten door de ‘vragende cliënt’?

“Aan de keukentafel” kan een betere combinatie gemaakt worden van ondersteuning en zorg die men zelf, of met behulp van naasten, kan opvangen en die waar de gemeente moet bijspringen. Ook zal versnippering van zorg kunnen afnemen, waardoor gemeenten de zorg en ondersteuning efficiënter kunnen organiseren. Uit vele voorbeelden bij gemeenten die al op deze wijze werken, blijkt dat besparingen mogelijk zijn en cliënttevredenheid toeneemt.’

Carolien Stam

4 reacties

 • Jan C

  Lees hierboven van Rijn: 'Wel is het zo dat de Agema gelden geoormerkt zijn voor de ouderenzorg. De gelden worden teruggevorderd bij ongeoorloofde besteding'.
  Hoezo teruggevorderd'.
  Dan moet je van de in en outs in de zorg goed op de hoogte zijn EN DAT IS HIJ NIET.
  Elke zorgbestuurder kan hem een rad voor zijn ogen draaien.
  De Agemagelden (800 miljoen) zijn al een jaar oud en dienen voor meer handen aan het bed; de tragiek is dat er steeds minder handen aan het bed komen.
  WIE HEEFT DIE 800 MILJOEN IN ZIJN ZAKKEN GESTOKEN; die zijn toegezegd door de Tweede Kamer; dat kan men niet zonder meer naast zich neerleggen.
  En die lummel van van Rijn meent dat hij dat allemaal weet. VERGEET HET MAAR.

 • adje rem

  Tja heer Koster , gezond verstand en het gebruik daarvan is in geen enkel ICT -programma te implementeren . Zorgbehoevenden dienen zich in Zzp -kaders te schikken om voor enigerlei vergoeding in aanmerking te komen . Heus , nog even en we hebben alleen maar regeltjeslanders ! !

 • ActiZ

  Dit is nou typisch een geval van cherrypicking. Ons deltaplan ouderenzorg pleit voor persoonsvolgende financiering (pgb is daar 1 van de vormen van), fundamentele afbraak van de bureaucratie die daarmee bereikt kan worden, maatwerk in overleg met de client ipv voorgeschreven zorgpakketten en kijken wat iemand en/of zijn sociale netwerk wel ipv niet kan. Als we rigoureus op deze andere manier de zorg gaan inrichten, dan kunnen we doelmatiger en met minder budget per client gaan werken. Alleen aan de tariefkant en de kant van de beperking van de contracteerruimte gaan zitten zonder wezenlijke veranderingen, zoals deltaplan aangeeft, is voortzetting beleid van de afgelopen jaren waar niemand blij van wordt.
  Aad Koster

 • HansH

  Dus zorgaanbieder kunnen nog wel een efficiency slag maken volgens hun eigen branchevereniging...

  En er zijn al een aantal gemeenten die werken zoals bedoeld in het voorstel en onderzoek heeft aangetoond dat de efficiëntie toeneemt net als de clienttevredenheid...

  Met zulke journalistieke interviews heeft onze staatssecretaris geen vrienden meer nodig.

Of registreer u om te kunnen reageren.