Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Ggz verbolgen over inkoopbeleid verzekeraars

Ggz-aanbieders klagen over de strenge zorginkoop. Zorgverzekeraars zijn strenger en kopen veel minder zorg in, bovendien worden zorgaanbieders overspoeld met bureaucratie. Zo blijkt uit twee verschillende onderzoeken over zorginkoop in de ggz.
Ggz verbolgen over inkoopbeleid verzekeraars
Foto: Stock xchng

Het eerste onderzoek is van Q-Consult. Zij enquêteerden 1000 ggz-aanbieders, waaronder 895 vrijgevestigde beroepsbeoefenaren. Het tweede onderzoek is van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijsdeskundigen (NVO). Zij hebben 400 psychologen en orthopedagogen geraadpleegd. Beide onderzoeken vroegen naar de mening van aanbieders over de zorginkoop 2014.

Slikken of stikken

In beide onderzoeken komt naar voren dat verzekeraars forse eisen stellen. Instellingen en zelfstandige psychologen kunnen vaak niet onderhandelen over de contracten en spreken van eenzijdige procedure waarbij zij moeten "slikken of stikken". De aanbieders voelen zich volgens het NIP onterecht uitgesloten van een contract terwijl zij wel beschikken over de benodigde kwalificaties. Degene die wel een contract krijgt, heeft te maken met lagere omzetplafonds en tarieven en groeiende, vaak onbegrijpelijke of niet werkbare eisen. 'Het voelt niet als een onderhandeling tussen gelijkwaardige partners', klagen de ggz-aanbieders in het rapport van Q-Consult. 'Er is geen enkel overleg mogelijk over voorwaarden. De contractering ging volledig via een programma op internet en de enige mogelijkheid was overal mee akkoord gaan.'

Bureaucratie neemt toe

De scherpere inkoop zorgt voor bureaucratie en communicatieproblemen. 'Door de extra eisen zijn psychologen veel tijd kwijt om te voldoen aan alle regels en de benodigde administratie', stelt het NIP. Door de uiteenlopende eisen van de verschillende zorgverleners is het volgens de instellingen lastig om een uniform beleid te bepalen voor de organisatie, zo klagen de aanbieders in het rapport van Q-Consult. Verder noemen zij de contracten onduidelijk. 'Ze bevatten een ondoenlijke hoeveelheid detaillistisch leeswerk aan regels.' Wanneer zorgaanbieders vragen hebben, krijgen zij pas na lange tijd een reactie. Uit de klachten komt naar voren dat zorgverzekeraars de eigen deadlines constant overschreden en soms een contactverbod oplegden.

Toch is niet elke aanbieder kritisch. 19 instellingen geven aan dat hun belangrijkste verzekeraar prettig was om zaken mee te doen, met de andere verzekeraars ging het overigens wel minder goed.

Nieuwe verdeling ggz

De generalistische basis ggz is per 1 januari 2014 ingevoerd en komt in de plaats van wat voorheen 'eerstelijns psychologische zorg' heette. Ook een deel van de zorg die tot 2014 tot de specialistische ggz hoorde, is per 1 januari onderdeel van de generalistische basis ggz. De ggz is onderverdeeld in psychologische zorg geleverd door de huisarts, generalistische basis ggz en specialistische ggz.

Kostenbeheersing

Het NIP onderschrijft de noodzaak om de zorgkosten beheersbaar te maken. 'Dat kan door vroegtijdig behandelen van psychische klachten. Lichte laagdrempelige zorg waar het kan en langdurige zorg waar nodig en door de juiste behandelaar.' Zij willen dat ook graag terugzien in hoe de zorg door verzekeraars wordt ingekocht.

Zorginkoop 2015

Minister Schippers van VWS schrijft in een Kamerbrief dat ze komende maanden de ontwikkelingen in de contractering nauwgezet volgt. 'We evalueren gezamenlijk hoe het in- en verkoopproces over 2014 is verlopen en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken ter verbetering en ondersteuning van het in- en verkoopproces voor het jaar 2015. Ter ondersteuning van het in- en verkoopproces voor 2015 besteden we in de komende tijd extra aandacht aan tenminste de volgende thema's: administratieve lasten, ontwikkeling van een gelijk speelveld, de ontwikkeling van een uniform screeningsinstrument voor huisartsen en de mate van diversiteit van behandeling voor cliënten per verzekeraar.'

Behoorlijk traject te gaan – Reactie ZN

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ziet dat de veranderingen een enorme impact hebben voor zorgaanbieders en verzekeraars. Een groot deel van de problematiek in de contractering met ggz zorgaanbieders heeft volgens ZN te maken met stelselwijzigingen. 'Beide partijen zullen daarin stappen moeten zetten om tot een oplossing te komen', legt woordvoerder Elske Hijlkema van ZN uit. 'In het ggz hoofdlijnenakkoord is door alle betrokken partijen een lager kosten plafond afgesproken. Nieuw in 2014 is dat zorgverzekeraars voor eigen verzekerden ggz zorg inkopen. Vorig jaar was er nog het representatiemodel.  Daarbij is de rol van de  zorgverzekeraar in het zorgstelsel een gegeven. Bij de uitvoering van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord maken zorgverzekeraaars niet altijd vrienden en dat realiseren ze zich. Ook hadden zorgverzekeraars te maken met  het feit dat de NZa op een zeer laat tijdstip terwijl de contracteringsperiode al was gestart een tariefstijging aankondigde die moeilijk verenigbaar was met de afspraken uit het bestuurlijk akkoord om te komen tot kostenbeheersing in de ggz. De beleidsregels van de NZa voor de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz werden zeer laat in het jaar bekend waardoor er grote druk kwam op het in- en verkoop proces van zorgverzekeraars en zorgaanbieders.'

Open en transparant

In het proces van inkoop door zorgverzekeraars mag volgens Hijlkema wel verwacht worden dat zij een open, transparant en evenwichtig inkoopbeleid voeren, zodat zorgaanbieders tijdig weten waarop zij kunnen rekenen, en verzekerden een weloverwogen keuze kunnen maken. 'Daarin kunnen zorgverzekeraars nog stappen zetten.'

Verschillende voorwaarden en eisen

De oorzaak van verschillende voorwaarden en eisen door zorgverzekeraars heeft volgens ZN te maken met de invoering van prestatiebekostiging en de uitvoering van de afspraken uit  het hoofdlijnenakkoord. 'Zorgaanbieders kunnen een bijdrage leveren aan uniforme afspraken door normerende richtlijnen op te stellen. Die ontbreken nu, denk bijvoorbeeld aan normen voor het hoofdbehandelaarschap, een triage systeem voor verwijzing  en medisch herkenbare producten die aansluiten op de zorgvraag van de patiënt. Deze richtlijnen kunnen zorgverzekeraars dan als handvat gebruiken bij hun zorginkoop. Net zoals ze dat doen bij zorginkoop van andere soorten zorg. Dat vermindert dat ZV verschillende voorwaarden en eisen stellen. Daarnaast willen zorgverzekeraars kijken of er onnodige verschillen zijn tussen verzekeraars en verkennen waar uniformering mogelijk is. Wel met het behoud van de rol van de zorgverzekeraar in het stelsel en met  de zorgvraag van de patiënt als uitgangspunt: het waarborgen van zo goed mogelijke en betaalbare zorg voor de patiënt. Daarover gaan zorgverzekeraars in gesprek met het veld.'

Dossier Zorginkoop

Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgaanbieders. De contractonderhandelingen verlopen niet altijd even gemakkelijk. Hoe het de partijen vergaat, leest u in het dossier zorginkoop.
Bekijk het dossier

Eén reactie

  • Anne

    Regie bij de klant zoals met PGB probleem opgelost!

Of registreer u om te kunnen reageren.