Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Bestuur: ‘Vertrek cardiologie niet definitief’

Het besluit om de meerdaagse complexe cardiologie uit het Gemini Ziekenhuis te verplaatsen naar Alkmaar, is met nadruk een ‘voorgenomen’ besluit.
1.Joop-Hendriks_MCA_Gemini_234x200.jpg
Foto: MCH-Gemini

Dat zegt bestuursvoorzitter Joop Hendriks van de Noordwest Ziekenhuisgroep in een interview met Zorgvisie.

Cardiologie
De gemoederen in Den Helder lopen hoog op sinds de bekendmaking van het plan de complexe meerdaagse cardiologie te concentreren op de locatie Alkmaar. Ziekenhuispersoneel, inwoners en gemeentebestuur vrezen dat er van hun ziekenhuis weinig overblijft. De ChristenUnie heeft al Kamervragen gesteld. Bestuursvoorzitter Joop Hendriks probeert geruststellende woorden te spreken. Het besluit is nog niet definitief en ouderen met een heupfractuur kunnen gewoon in het Gemini Ziekenhuis terecht.

Wat is uw reactie op de motie die is ingediend door de gemeenteraad van Den Helder ten aanzien van het behoud van het functieprofiel van het Gemini Ziekenhuis? 'Onze gemeenschappelijke doelstelling is het borgen van goede kwaliteit van zorg en verbeteren waar dat kan voor de zorg in Den Helder en omliggende gemeentes. We laten het verschil in uitleg van de uitvoering van de gezamenlijke doelstelling onderzoeken door een externe commissie.'

Is het besluit om de ‘complexe meerdaagse’ cardiologie te verplaatsen naar Medisch Centrum Alkmaar definitief of voorgenomen? ‘Noordwest Ziekenhuisgroep overweegt de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren op locatie Alkmaar. Het is dus nadrukkelijk een voornemen.’

Waar hangt het dan van af of het definitief wordt? Bestaat er voor u een reële mogelijkheid dat het besluit wordt ingetrokken? ‘De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder. Onlangs hebben de raad van bestuur en het stafbestuur van Noordwest Ziekenhuisgroep besloten een onafhankelijke beoordeling hiervoor aan te vragen. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de overweging om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren op locatie Alkmaar. De verwachting is dat de aanbevelingen van de commissie in het najaar bekend worden gemaakt. De conclusies zijn voor ons zwaarwegend. We hebben dus geen besluit genomen. We hebben een voornemen en het voornemen laten we toetsen.’

Wacht u op de reactie van minister Schippers naar aanleiding van de brief van de gemeente Den Helder voordat u het voorgenomen besluit definitief maakt? ‘We hebben regulier overleg met het ministerie van VWS en zullen daar het voornemen bespreken.’

Als het om een voorgenomen besluit gaat, waarom is de medewerkers cardiologie in Den Helder dan ontslag aangezegd en moeten zij nu al solliciteren op een functie in Alkmaar? Hoeveel en welke functies gaan er in Den Helder verdwijnen als gevolg van dit besluit? ‘We zijn juridisch gefuseerd. Dit betekent dat er één werkgever is. Mocht het voornemen overgaan in een definitief besluit dan bieden we onze collega’s de gelegenheid om met hun werk mee te gaan.’

Waarom heeft de raad van bestuur zich achter het besluit van de cardiologen geschaard? ‘De cardiologen hebben hun professionele verantwoordelijkheid voor patiënten met cardiologische aandoeningen. Als de cardiologen concrete kansen zien tot verbetering van kwaliteit van zorg dan ziet de raad van bestuur geen reden om zich daartegen te verzetten. Uiteraard zal met betrokken partijen binnen en buiten de ziekenhuisgroep worden gekeken hoe de gevolgen van verschuivingen in patiëntenstromen het beste kunnen worden opgevangen.’

Wat is de mening van de Ondernemingsraad? En van de Cliëntenraad? ‘De OR en de Cliëntenraad zijn geïnformeerd over de overweging om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren op locatie Alkmaar. Wanneer de conclusies van het onafhankelijk onderzoek bekend zijn, sturen we een adviesaanvraag aan de OR en Cliëntenraad. In het advies kunnen de OR en de Cliëntenraad hun mening geven.’

Om welke patiënten gaat het precies? Met welke aandoeningen kunnen mensen nu nog in Den Helder terecht en moeten ze straks naar Alkmaar?
‘Het gaat om patiënten die meerdaags moeten worden opgenomen. In het onderzoek wordt het verder definiëren van de patiëntengroep meegenomen.’

Om hoeveel patiënten op jaarbasis gaat het? ‘Dat weten we pas als deze groep nader is gedefinieerd.’

Klopt het dat klinische patiënten met andere pathologie waar expertise van de cardioloog voor nodig is, ook naar Alkmaar moeten? Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen die een heupoperatie moeten ondergaan? ‘Hier is geen sprake van. Er is 24/7 een cardioloog beschikbaar.’

Patiënten uit Den Helder van wie duidelijk is dat er een cardiologische interventie nodig is, gaan al rechtstreeks naar Alkmaar. Patiënten van wie dat niet duidelijk is worden geobserveerd op de Acute Opname Afdeling. Gaat die laatste groep straks ook naar Alkmaar? Wordt de AOA gesloten of gaan er bedden weg? ‘Hier is geen sprake van. Verschuiven van deze patiëntengroep heeft geen invloed op het openen of sluiten van de AOA.’

Is het de bedoeling dat straks ook patiënten vanuit Alkmaar naar Den Helder moeten voor hun behandeling? ‘Het voornemen is om onze patiënten voor orthopedische en algemeen chirurgische ingrepen de keuzemogelijkheid te geven door dezelfde chirurg of orthopedisch chirurg geopereerd te worden in Den Helder of Alkmaar.’

Waarom richt het bestuur van de Noordwest  Ziekenhuisgroep de cardiologische zorg in Den Helder niet in een keten in: een hartfalenketen bijvoorbeeld? Het ligt voor de hand om dat juist in een kleiner ziekenhuis te doen omdat het geen complexe zorg is en komt overeen met ‘zorg dichtbij’. In bijvoorbeeld Purmerend en Zaandam kan het ook, waarom niet in Den Helder? ‘Op locatie Den Helder is ruimte voor onder andere de hartfalenketen. Ook dit zal worden meegenomen in het onafhankelijk onderzoek.’

Hoeveel cardiologen blijven er straks in het Gemini Ziekenhuis over? Zowel overdag als in de avond/nachturen? ‘De vakgroep cardiologie is gefuseerd. Noordwest Ziekenhuisgroep heeft één vakgroep cardiologie. De diensten worden binnen de vakgroep over beide locaties passend verdeeld.’

Als er alleen een cardioloog oproepbaar is voor Den Helder, waar moet deze in noodgevallen dan vandaan komen? ‘Er gelden bereikbaarheidsnormen. Binnen de geldende bereikbaarheidsnormen is een cardioloog beschikbaar.’

Wisselen de cardiologen nu al van locatie? Dat wil zeggen: werken alle cardiologen zowel in Alkmaar als in Den Helder? Zo nee, waarom niet? Is dit niet contractueel vastgelegd bij de fusie? Hoe gaat dat straks als het besluit in gang is gezet? ‘Ik kan hier niets anders over zeggen dan dat de vakgroep cardiologie de diensten binnen de vakgroep over beide locaties passend verdeelt.’

Klopt het dat de cardiologen de ‘complexe, meerdaagse cardiologische zorg’ naar Den Helder willen verplaatsen omdat zij geen wachtdienst in Den Helder willen draaien? Is het besluit ingegeven door het feit dat er nu een aparte dienstenpoule is voor Den Helder waar vijf mensen voor nodig zijn en na het besluit met minder toe kan?  ‘Hier is geen sprake van. Ons uitgangspunt is dat we voor onze patiënten de kwaliteit van zorg verbeteren en borgen.’

Klopt het dat de versterking van het hart/longcentrum in Alkmaar een hogere prioriteit heeft dan het in stand houden van een volwaardige cardiologische functie in het Gemini Ziekenhuis? ‘Nee, hier is geen sprake van.’ 

Of registreer u om te kunnen reageren.