Ziekenhuiszorg

Financiën

ETZ sluit meerjarige afspraken met zorgverzekeraars voor structurele transformaties

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) heeft met zorgverzekeraar VGZ een contractafspraak gemaakt van een miljard euro voor vijf jaar, grotendeels via een lumpsum-financiering. Daarbij komen nog meerdere miljoenen aan prestatieafhankelijke transformatiemiddelen. Het ziekenhuis denkt dat alleen door de combinatie van passende contractering en de incidentele transformatie-middelen ziekenhuizen ongekende veranderingen kunnen doorvoeren, zoals een forse teruggang in vierkante meters.   
Ziekenhuiszorg

Indammen zorgvraag essentieel voor IZA-aanvraag Groene Hart Ziekenhuis

Alle doelstellingen die in het transformatieplan van het Groene Hart Ziekenhuis staan, moeten worden gehaald. Alleen dan blijft de zorg toegankelijk. Daarvoor is een integrale aanpak nodig, over alle ketens heen. Bestuurder Lodewijk de Beukelaar: “Ik zou willen dat ik een nog groter deel van mijn tijd kon besteden aan de samenwerking in de regio.”
Passende zorg

Hoe Tergooi MC met 135 programma’s de zorg naar de patiënt verplaatst

Zorgprofessionals en regiopartners kunnen veel meer veranderen dan ze denken. Dat stelt Bas Roukema, KNO-arts en medisch manager regionale samenwerking bij Tergooi MC. Hij deelt zijn geleerde lessen over de 135 innovatieprogramma’s die een reductie van 60.000 polibezoeken, 9.000 ligdagen en 1.500 dagen dagbehandeling opleverden.
Ziekenhuiszorg

Uitslag poll: ‘Inzetten van bewezen innovaties is de kortste route’

Voor de vijf respondenten deze week is het duidelijk: natuurlijk moet er meer aandacht en geld naar innovaties die bewezen effectief zijn. Maar makkelijk is het niet per se om dat in de praktijk ook te doen. “We weten dat de kosten voor de baten gaan,” aldus een bestuurssecretaris in de ouderenzorg.
Ziekenhuiszorg
Bart Berden

Ziekenhuisbestuurder Berden bezorgd over rechts kabinet

Bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg maakt zich zorgen over een mogelijke deelname van rechtse partijen in een kabinet. De nadruk die partijen leggen op keuzevrijheid heeft volgens hem grote gevolgen voor de zorgkloof tussen rijk en arm.
Ziekenhuiszorg

Innovatietrip: leren hoe andere bedrijven innoveren

Veel uitdagingen in de zorg zijn in andere sectoren vaak allang opgelost. Daarom organiseren ziekenhuisapotheker Christian Vader en Joris Arts, zorgprofessional, bestuurder en toezichthouder, InnovatietripNL. In september organiseerde het duo de elfde trip voor zorgcollega’s.
Tech

Supervisie op afstand mogelijk door 3D-livestream

Op afstand met een 3D-bril meekijken bij een ooroperatie moet zorgen voor beter onderwijs en een hogere kwaliteit van zorg. Drie kno-artsen in het Deventer Ziekenhuis zijn inmiddels enthousiast over deze innovatie.
Ziekenhuiszorg

Verpleegkundigen komen in St. Antonius Ziekenhuis zelf met oplossing voor zorgkloof

Voor twee keer zoveel patiënten zorgen met hetzelfde aantal verpleegkundigen zonder dat het werkplezier verloren gaat. Het St. Antonius Ziekenhuis legde de lat hoog toen zij aan verpleegkundigen vroeg hoe zij dat voor elkaar zouden krijgen. Verpleegkundigen bedachten bijvoorbeeld dat de familie van patiënten kan helpen. Daarom wordt het bezoekuur afgeschaft.  
Ziekenhuiszorg

Zo kan een datagedreven ziekenhuisapotheker bijdragen aan doelmatige zorg

Ziekenhuisapothekers spelen een belangrijke rol om de zorg doelmatig en betaalbaar te houden. Dat stelt aios ziekenhuisfarmacie en voorzitter van JongNVZA Chantal Kats (29). In deze aflevering van Jong Talent vertelt zij over de toekomst van het vak als ziekenhuisapotheker, het belang van interprofessioneel samenwerken en de potentie van datagedreven zorg.
Ziekenhuiszorg
Tamara Kroll bestuurder Martini Ziekenhuis

‘IZA is veel te technocratisch. Dit is niet te doen’

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is veel te technocratisch, vindt bestuurder Tamara Kroll van Martini Ziekenhuis in Groningen. ‘Weinig zorginstellingen zullen erin slagen om transformatiegeld binnen te halen.’

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Cultuursensitieve Zorg Congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel