Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Nieuwe Wlz is gemiste kans voor innovatie

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is een ouderwetse instellingswet. Dat stellen verschillende veldpartijen deze week tijdens de hoorzitting over de nieuwe wet in de Tweede Kamer. De budgetfinanciering door zorgkantoren doet geen recht aan innovatieve zorgverlening door succesvolle aanbieders als Buurtzorg Nederland. Die worden gestraft voor hun vooruitstrevende beleid.
Nieuwe Wlz is gemiste kans voor innovatie

De kritiek dat de nieuwe Wlz te veel gericht is op de status-quo van reguliere aanbieders en zorgkantoorregio's, komt verrassend genoeg van de instellingen zelf. Directeur Aad Koster van instellingskoepel ActiZ: 'Het klinkt misschien vreemd uit mijn mond maar bij het schrijven van deze wet is te veel vanuit de instellingen gedacht. Het ministerie had met de nieuwe wet de mogelijkheid om met cliëntvolgend budget aan de slag te gaan. In zo'n financieringssysteem heeft elke klant een budget en worden instellingen beloond als ze door innovatief beleid meer klanten trekken. Daardoor komt de klant veel meer centraal te staan. Maar dat is helaas niet gebeurd, wat toch een gemiste kans is.'

Bekostiging

De bekostiging in de nieuwe wet werkt in feite precies hetzelfde als in de huidige financiering van de AWBZ. Hierin verdelen zorgkantoren in verschillende regio's het budget over bestaande aanbieders op basis van cliëntenvolumes en inkoopdocumenten. De belangrijkste wijziging in de Wlz is dat de zorgzwaartepakketen (zzp's) worden vervangen door afspraken in een zorgleefplan.

Jos de Blok

Ook Jos de Blok van Buurtzorg Nederland signaleert dat de bekostiging in de Wlz feitelijk hetzelfde blijft. 'Zorgkantoren zijn nog steeds te veel productgericht en leggen grote nadruk op standaardisatie.' De Blok trok deze week aan de bel over het feit dat de overproductie van Buurtzorg Nederland niet gefinancierd wordt door de zorgkantoren. De omzet van Buurtzorg Nederland is afgelopen jaar met twintig miljoen euro gegroeid. De overproductie van 9 miljoen euro wil het zorgkantoor niet betalen.

Zorgverzekeraars Nederland

Woordvoerder Maike Krommendijk van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) reageert desgevraagd op de casus Buurtzorg Nederland. 'Het werkt niet zo dat als een aanbieder ineens enorm veel klanten trekt, het zorgkantoor bij de volgende verdeling van het budget automatisch meer geld naar die bewuste aanbieder schuift. Het zorgkantoor kijkt eerst naar de kwaliteit van zorg en allerlei andere voorwaarden. Als een individueel zorgkantoor na zo'n evaluatie vaststelt dat een herschikking van het budget inderdaad op zijn plaats is, dan kan het daartoe overgaan. Maar in principe wordt overproductie niet gefinancierd.'

Regiobudgetten

Op de hoorzitting worden zorgverzekeraars vertegenwoordigd door bestuursvoorzitter Ton van Houten van Zorg en Zekerheid. Hij verdedigt het systeem van regiobudgetten. 'Zeker nu we zorg dichter bij de mensen willen realiseren is het goed om op regionaal niveau in te kopen, dicht bij de mensen.' Genodigde spreker Henk Nies, bestuurder van kenniscentrum Vilans, maakt gehakt van deze argumentatie. 'Als er ook maar enige connectie was tussen de gebiedsgerichte bekostiging van gemeenten en de gebiedsgerichte bekostiging van zorgkantoorregio's, zou dat argument hout snijden. Maar dat is niet zo.'

 

 

9 reacties

 • HansH

  @ Henk. Zo is het natuurlijk. Wat als de leden van ActiZ hun belangen niet behartigd zien door de Aad Koster, dan is hij zijn functie snel kwijt.

 • Esther Nieuwenhuizen

  Reagerend op het bovenstaande (en een uitstapje op het artikel):

  Nou ja, intrinsieke motivatie en geloof in eigen werk, waardoor wat extra inzet, komt juist terug van weggeweest. Dit persoonlijke streven is door de zeer ruime CAO helemaal teniet gedaan. Zo gek is het niet om ''in je eigen tijd'' te ondernemen wanneer je er positieve energie en eigen eigen invloed op je werk voor terug krijgt. En met de werving zit het wel goed zo blijkt.

  Natuurlijk niet vreemd dat Buurtzorg gelijk behandeld wordt. Wanneer je innoveert moet je ook oog hebben voor realiteit, waarmee de pijnpunten en uitdaging van het huidige systeem meteen nog meer zijn onderstreept. Daar kunnen collega (zorg) ondernemers toch niets op tegen hebben, ondanks de wat zure reacties hier en daar.
  Zie ook mijn eerdere reactie in dit artikel.

 • het kan beter

  Nederland loopt weg met de kreet ''buurtzorg'' Het is taal die de verandering maakt. Wat de meeste burgers niet weten dat het bedrijf buurtzorg voor de medewerkers de nieuwe slavenij is in Nederland. De wijkverpleegkundige moet alles doen: uitvoerend werk face-to-face, kantoorwerk, overleg in- en extern, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ict bijhouden. Heel veel (integrale) taken op 1 bord. Ik hoor van deze medewerkers heel veel extra uren werken á NUL LOON. Dit noemt de massa ''innoveren''

 • Vincentp

  Overproductie? Dacht het niet, dat is er pas als er meer geproduceerd wordt dan dat er gevraagd wordt. Maar ZN gebruikt het als er meer wordt geproduceerd dan dat er gebudgetteerd is.

 • Henk

  Het is helemaal niet raar dat Aad Koster pleit voor persoonsvolgende budgetten. Zo'n systeem is veel lastiger budgettair in de hand te houden dan de huidige instellingsfinanciering en biedt dus uitzicht op meer zorgvolume. Daar leven de leden van Actiz van.

 • Kerst

  Het blijft als waarnemer in de zijlijn toch een mistig gebeuren al dat geschuif met budgetten, discussies over grenzen en over verantwoordelijkheden van instituties. Ik dacht dat we meer samen zouden optrekken en werken aan regelluw, klant centraal en zorg op maat, waarbij we terecht ook een beroep doen op de bijdrage (eigen verantwoordelijkheid) van de burger. Volgens mij is de overheid nu aan zet en moet ze haar regierol en verantwoordelijkheid nemen. Een initiatief als Buurtzorg heeft zich inmiddels toch al lang bewezen? Ze hebben gezorgd voor betere zorg op maat. Ze hoeven heus niet achterover te gaan leunen en alles maar te doen wat hen voor de voeten komt. Natuurlijk mag je hen ook scherp houden om steeds kritisch na te denken over wat wel en niet kan maar ze moeten wel blijven innoveren. Dus stop nu die poppenkast over wie nu wel verantwoordelijkheid moet nemen en of er betaald moet worden. Door niet te betalen voor wel geleverde zorg zet je een grote stop op authentieke innovatie. Wees zakelijk, overheid zorg per omgaande voor een deal. Buurtzorg verdient het! En volgens mij wil de burger en de klant het erg graag!

 • het kan beter

  We moeten buurtzorg niet te veel prijzen. Zij doen het hetzelfde werk als regioinstellingen. Jos de blok praat eenvoudige taal en ziet kans een platte organisatie neer te zetten. Verder geen verschil met regio aanbieders. Voor de langdurige zorg heb je wel een zgn zorgkantoor nodig om het aanbod langdurige zorg teverdelen. Langdurige zorg instellingen zijn opstallen die heel veel geld kosten. Daarom efficent organiseren en regeren zo belangrijk voor het instandhouden hiervan. Dus innoveren in de langdurige zorg id iets anders dan model buurtzorg!

 • Esther Nieuwenhuizen

  Grote punt lijkt vooral gebrek aan een maatschappelijk en neutraal overstijgend referentiekader. Op basis waarvan onderscheidende meerwaarde en innovatie kan plaatsvinden zonder dat ze de reguliere kwaliteitsstandaarden en wet- en regelgeving (voor zover ze al collectief zijn vastgesteld) geweld aandoet. Zorgondernemers en stakeholders houden elkaar in de wurggreep, totdat er een modus komt waarlangs een ieder zijn ding kan doen conform rol en afgesproken kaders.
  Het zou ultiem zijn wanneer er een nieuwe backbone ontstaat waartoe eerst VNG, ZN (en inspectie, NZA en VWS) zich verhouden qua principes over scope en reikwijdte veilig en verantwoord ondernemerschap. Daarna gemeenten en zorgverzekeraars; leggen hun eigen accenten. De zorgondernemer daarentegen, is de initiatiefnemer die zich op eigen wijze verhoudt tot de spelregels en overstijgend kader. Ook neemt de ondernemer pro-actief deel en is zij creatief om te beantwoorden aan maatschappelijke verantwoording nieuwe stijl (beloning op basis van navolgbaarheid van beoogde vs gerealiseerde prestaties klantproces). Hier zou qua initiele uitgangspunten eenduidigheid in moeten komen vanuit gemeenten en zorgverzekeraars. Daar heeft dhr. van Vilans gelijk in.
  Het Improvement Model faciliteert op onafhankelijk en maatschappelijk niveau; zowel qua denkmodel als tooling in de praktijk. Er is veel mogelijk en er worden thans uitdagende gesprekken gevoerd op alle niveaus. Eerste publicaties worden in dit voorjaar verwacht.

 • B21

  Onder welke wetgeving dan ook, zorgverzekeraars of zorgkantoren desgewenst kunnen al jaren waarnemen dat er een verschuiving plaats vindt binnen de wijkzorg.
  Met de opzet en geleidelijke uitbreiding van Buurtzorg werd kwalitatieve zorg op een hoog niveau met iedere nw post meer bereikbaar voor steeds meer mensen maar belangrijker , ook voor die verwijzers die hun patienten/clienten naar huis konden ontslaan in de wetenschap dat er zorg geleverd gaat worden thuis op een kwalitatief hoog niveau. Daar naast speelt ook de goede bereikbaarheid van de individuele buurtzorgteams een zeer grote rol en is er geen verspilling door allerlei bestuurders.

Of registreer u om te kunnen reageren.