Regeldruk

Regeldruk
Foto: Fotolia

Administratieve lasten en regeldruk in de zorgbranche

Zorgaanbieders moeten aan allerlei regels en wetten voldoen om verantwoording af te leggen over hun werk. Medewerkers in de verschillende branches ervaren de afgelopen jaren een sterke toename van de regeldruk en de daarbij behorende administratieve lasten. In de langdurige zorg is een medewerker bijvoorbeeld een kwart van de tijd bezig met het invullen van de administratie, terwijl 14 procent voor hem acceptabel zou zijn. Er lopen verschillende initiatieven om de regeldruk in de zorg te verminderen.Meer

Uit onderzoek van adviesbureau Berenschot onder 4200 professionals in de langdurige zorg (gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging & thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg) blijkt dat zij gemiddeld 25 procent van hun werkbare tijd kwijt zijn aan administratieve taken. Negen op de tien medewerkers ervaren die taken als belastend, het overgrote deel van de medewerkers vindt het acceptabel om maximaal 14 procent van de tijd kwijt te zijn aan deze lasten. Volgens Berenschot hebben zorgorganisaties het idee dat de administratieve lasten zijn gestegen, onder meer doordat ze te maken krijgen met meerdere financiers en doordat er geen eenduidig beeld is van de eisen die aan registratie en verantwoording worden gesteld.

Oorzaken regeldruk

Een deel van de regeldruk wordt veroorzaakt door de overheid, maar een belangrijk deel komt ook van zorginstellingen zelf, blijkt uit het onderzoek van Berenschot. Zij kiezen er regelmatig zelf voor om extra regels in te stellen die medewerkers moeten volgen of interpreteren de regels op een manier die een stijging van de administratieve lasten veroorzaakt.

Beperking regeldruk vanuit overheid

De overheid is een programma gestart om administratieve lasten in de zorgsector te verminderen. De Innovatieplaats Cure is vooral gericht op samenwerking tussen de verschillende partijen, omdat dit volgens het ministerie van VWS belangrijk is als de administratieve lasten moeten worden verlaagd. Daarnaast krijgen zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte in de afspraken over de bekostiging van zorg en worden er waar mogelijk regels geschrapt of vereenvoudigd.

Regeldruk in de ggz

Ook in de geestelijke gezondheidszorg is onlangs onderzoek gedaan naar de regeldruk die medewerkers ervaren. GGZ Nederland publiceerde de resultaten in het rapport ‘Het roer moet om’. Daaruit blijkt dat de sector de regeldruk als te hoog ervaart, onder meer door het zelfonderzoek dat organisaties vanwege de Zorgverzekeringswet moeten doen, waar veel geld en tijd in gaat zitten. In het sociaal domein (de Wmo en de Jeugdwet) krijgen ggz-aanbieders vooral te maken met administratieve lasten die voortkomen uit de verschillende systemen die gemeenten gebruiken. GGZ Nederland riep naar aanleiding van het rapport op tot standaardisering van de processen en samenwerking tussen de betrokken partijen.

Regeldruk in andere sectoren

In de ouderenzorg zorgde de stijging van de administratieve lasten ervoor dat de waardering van medewerkers voor hun baan afnam, van een 7,5 in 2015 naar een 7,2 in 2016.
Ook in de gehandicaptenzorg ervaren medewerkers een stijging van de lasten. Gevreesd werd dat de invoering van het woonplaatsbeginsel de administratieve lasten in de sector tijdelijk flink zouden verhogen, maar doordat is besloten het vertraagd in te voeren, lijkt dit voorlopig niet te gebeuren. Via de cao’s voor de verschillende sectoren wordt geprobeerd de lasten binnen de perken te houden.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Advanced Program Zorgmanagement

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Masterclass Innovatief Denken

Dag van de Preventie 2020

Dag van de Zorginkoop 2020