Transitie

Foto: Fiedels/stock.adobe.com

Grote zorghervorming

De grote hervorming waarbij verzorging uit de voormalige wet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over is gegaan naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en verpleging naar de Zorgverzekeringswet (Zvw), wordt de transitie van langdurige zorg genoemd. Ook de Participatiewet en de Wet jeugdzorg zijn onder deze noemer vanuit de centrale overheid naar het gemeentelijke niveau overgeheveld. Door deze decentralisatie van taken moet een participatiemaatschappij ontstaan. Dat is een maatschappij waarbij mensen veel minder afhankelijk zijn van geïnstitutionaliseerde zorg maar zorg dichtbij krijgen, het liefst in eigen huis. In deze nieuwe samenleving wordt niet iedere zorghandeling apart benoemt en vergoedt. Sommige handelingen zullen door naasten of vrijwilligers worden verricht. Er wordt in de participatiemaatschappij dus van burgers verwacht dat men veel meer mantelzorg en hulp gaat bieden aan naasten.Meer

De grote architect van de transitie van zorg is voormalig staatssecretaris van VWS, Martin van Rijn (PvdA). Zijn hervorming is officieel afgerond maar het rommelt nog steeds rondom de nieuwe zorgwetten. Zo zijn wachtlijsten bij de jeugdzorg en jeugdhulp een hardnekkig probleem. Bovendien wordt de problematiek rondom verwarde mensen deels toegeschreven aan de ambulantisering bij de ggz. Bovendien blijken demente ouderen vaker spoedopvang nodig te hebben dan dat die plekken overal beschikbaar zijn. Maar niet alleen zorgklanten ondervinden hinder. Ook tussen gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars wil het vaak niet boteren. Het berichtenverkeer verloopt vaak stroef. Vanwege allerlei verschillende manieren van aanbesteden, declareren en administreren wil het nog wel eens spaak lopen. Via het kanaal voor elektronisch berichtenverkeer VECOZO kunnen alle ketenpartijen in het sociaal domein gestandaardiseerde berichten wisselen.

De transitie van zorg betekent ook de overgang van minder professionele zorg naar meer informele zorg. Informele zorg wil zeggen dat het door naasten, ook wel mantelzorgers, geleverd wordt of door vrijwilligers. Om hier aan te wennen is voor veel mensen een ‘kanteling in het denken’ nodig. Hiervoor organiseren gemeenten vaak zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’.

Uitgelicht

Meest gelezen

Uitgelicht congres

Masterclass Innovatief Denken

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Collegereeks Management in de zorg

Advanced Program Zorgmanagement