Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

VWS bankiert in de zorg

Behalve het Erasmus MC en het Oogziekenhuis zijn er nog 14 andere gevallen van directe financiële steun van het ministerie van VWS. Daarnaast staat VWS garant voor 587 miljoen euro aan leningen voor zorgvastgoed. Ook is VWS achterborg voor 8,7 miljard aan leningen die via het Waarborgfonds voor de Zorg (WfZ) lopen.
VWS bankiert in de zorg
Foto: ANP Koen Suyk

Dat staat aan in de 'Inventarisatie specifieke financiële toezeggingen' die minister Edith Schippers van VWS naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De bal werd aan het rollen gebracht door de onthullingen over staatssteun aan het Oogziekenhuis Rotterdam en het Erasmus Medisch Centrum. De twee Rotterdamse ziekenhuizen kregen financiële steun zonder dat de Kamer hiervan op de hoogte was. De commissie-Borstlap, die het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit onder de loep nam, bracht dit aan het licht

4,2 miljoen euro voor Maasstadziekenhuis

Uit de inventarisatie blijkt dat er nog 14 andere gevallen bekend zijn waar VWS directe steun verleende aan zorginstellingen. Sommige zijn al bekend, zoals de 14,5 miljoen euro aan leningen aan de IJsselmeerziekenhuizen in 2009. De ambulancepost op de kop van Walcheren kreeg op verzoek van de Kamer 0,4 miljoen euro. Nieuw is de garantiestelling aan het Maasstadziekenhuis. Hierover zijn in 2003 afspraken gemaakt met het ziekenhuis en de gemeente Rotterdam. Schippers schrijft: 'VWS heeft zich garant gesteld voor het geval het ziekenhuis verlies zou lijden bij de verkoop van twee oude locaties (het Zuider- en Claraziekenhuis). Dat verlies heeft zich eind 2013 gemanifesteerd. De garantstelling wordt in 2014 in een keer uitbetaald als schadeloosstelling. De reservering hiervoor van 4,2 miljoen euro is verwerkt in de eerste suppletoire begroting 2014.'

10 miljoen euro voor Gelre Ziekenhuizen

Ook relatief onbekend is de subsidie die Gelre Ziekenhuizen kreeg voor  de meerkosten voor de sloop van het oude gebouw. In 2004 was het volgens de minister staand beleid dat ziekenhuizen onverwachte meerkosten door asbestverwijdering niet zelf hoefden op te hoesten. Het eventueel verdwijnen van de spoedeisende hulp (SEH) werd gezien als een bedreiging voor de continuïteit van zorg. Het College Sanering Zorginstellingen verleende in 2014 een subsidie van tien miljoen euro. Gelre Ziekenhuizen betaalde zelf de resterende vijf miljoen euro.

VWS staat garant voor 0,5 miljard

Opvallend is dat VWS verder garant staat voor 587 miljoen euro aan leningen voor zorgvastgoed. Deze verplichtingen zijn het gevolg van Rijksgarantieregelingen, waarmee instellingen een beroep konden doen op VWS om garant te staan voor leningen bij banken voornamelijk voor vastgoed. 'De betreffende regelingen dateren uit een tijd dat de overheid een expliciete (plannings)verantwoordelijkheid had voor bouw en spreiding van intramurale zorgvoorzieningen. Deze Rijksgarantieregelingen zijn gesloten voor nieuwe gevallen. De laatste rijksgegarandeerde lening loopt af in 2043. In de VWS-begroting 2015 is opgenomen dat het totaal aan uitstaande garanties in 2014 € 587 miljoen bedraagt. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) is belast met de monitoring van de uitstaande rijksgaranties', schrijft Schippers.

Via WfZ is VWS achterborg voor 8,7 miljard

Daarnaast is VWS achterborg voor de door het WfZ zelf verstrekte garanties. Het WfZ verstrekt garanties aan financiële instellingen voor leningen van de bij het WfZ aangesloten leden. Schippers licht toe: 'Het WFZ is voortgekomen uit de financieringsproblemen voor zorginstellingen die ontstonden begin jaren negentig van de vorige eeuw. Het WFZ is opgericht om de financiering voor zorginstellingen te vergemakkelijken en daarmee continuïteit van de zorg veilig te stellen. Het totaal bedrag aan uitstaande verplichtingen is in 2015, volgens de raming van het WFZ, € 8.786 miljoen.'

Go Cure: 29 miljoen euro

Ook uit de tijdelijke regeling Garantie Ondernemingsfinanciering Curatieve Zorg (Go cure) komen financiële verplichtingen voort. Deze regeling is na de kredietcrisis ingesteld - in 2009 - om de bouw in de gezondheidszorg te stimuleren. 'Bij de Go cure heeft de overheid garanties verstrekt voor 50% van een nieuwe banklening vanaf € 1,5 tot € 50 miljoen, met een maximale looptijd van 8 jaar. De verstrekte garanties lopen af in 2020. Het totaal aan uitstaande garanties op basis van deze regeling bedraagt, zoals toegelicht in de VWS-begroting 2015, circa € 29 miljoen in 2014', aldus Schippers.

Eén reactie

  • fred

    Geachte lezer,
    Er gaat veel belastinggeld om in de zorg.
    Vriendelijke groet.

Of registreer u om te kunnen reageren.