Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

IGZ richt vizier op zorgbestuurder

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt in 2015 de zorgbestuurder nauwlettender in de gaten. Indien nodig worden bestuurders ‘aangesproken’. Dat schrijft de organisatie in het Werkplan 2015 waar zij de prioriteiten voor de komende jaar verklaren.
IGZ richt vizier op zorgbestuurder
Foto: RGBstock

De prioriteiten van de IGZ voor het komende jaar hangen samen met de grote veranderingen in de langdurige zorg. Dat vereist een wendbare houding om tijdig in te kunnen spelen op achteruitgang bij cliënten, maar ook in kwetsbare plekken in de organisatie tijdig op te merken en te verstevigen. Dat vraagt veel van het leiderschap van zorgbestuurders. Zij moeten deze veranderingen in goede banen leiden en de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaken. Bestuurlijke verantwoordelijkheid is dan ook een van de prioriteiten van de IGZ.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Vertrouwen in een organisatie wordt steeds belangrijker voor de IGZ. De bestuurder speelt daarbij een belangrijke rol. In 2015 gaat de IGZ bestuurders expliciet aanspreken op de manier waarop zij invulling geven aan hun bestuurlijke verantwoordelijkheden. Bestuurders moeten bewijzen dat zij op adequate wijze de veiligheid en kwaliteit van de zorg bewaken, beheersen en verbeteren. Risico's moeten tijdig herkend en ondervangen worden. Daarnaast moet het interne toezicht goed georganiseerd zijn. Wanneer dat onvoldoende lukt, legt de inspectie handhavingsmaatregelen op. Toezicht op het bestuur wordt gehandhaafd met een normenkader op basis van het IGZ-toezichtkader 'Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid' en de zorgbrede governancecode van de Brancheorganisatie Zorg.

IGZ in cijfers

De IGZ houdt in 2015 met ruim 550 mensen toezicht op het zorgaanbod en de producten van circa 40.000 zorgaanbieders en producten. Gemiddeld ontvangt de IGZ 10.000 meldingen en legt 3.000 inspectiebezoeken af.

Veranderingen in de zorg

In 2015 en opvolgende jaren spelen een aantal ingrijpende veranderingen: invoering WLZ, de nieuwe Wmo, nieuwe Wet jeugdzorg en overheveling van verpleging en verzorging naar de Zorgverzekeringswet. In de curatieve zorg zullen de bestuurlijke herpositionering van specialisten binnen ziekenhuizen en de herinrichting van de acute zorg leiden tot nieuwe verhoudingen en vragen om nieuwe samenwerkingsrelaties. In samenwerking met andere toezichthouders wil de IGZ ervoor zorgen dat de veranderingen goed verlopen. In het bijzonder noemt de IGZ de decentralisatie. Door de overheveling naar gemeenten houdt de inspectie niet langer direct toezicht op de zorgverlening, maar kijkt naar de risico's in het systeem. Aandachtspunt vormt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en zorgverzekeraars.

Binnen de cure staan de nieuwe verhoudingen tussen bestuur, toezicht en specialisten centraal. Deze verandering kan gevolgen hebben voor de besturing. Het signaleren van mogelijke risico's is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf. De IGZ toetst in de praktijk of de raad van bestuur met het gekozen organisatiemodel en gemaakte afspraken in staat is om kwaliteit en veiligheid te garanderen.

Disfunctioneren

De inspectie merkt dat de maatschappij de afgelopen jaren scherper reageert op disfunctioneren. Ook de alertheid van zorgverleners op signalen van mogelijk disfunctioneren en de bereidheid om dit te melden bij de inspectie is toegenomen. Om deze beweging kracht bij te zetten en alle meldingen tijdig en adequaat te kunnen onderzoeken, geeft de inspectie in 2015 prioriteit aan het toezicht op disfunctioneren. De IGZ gaat controleren of organisaties zelf actief sturen op het goed functioneren van de medewerkers en welke rol de bestuurder daarbij heeft gespeeld. Indien disfunctioneren wordt vastgesteld gaat de IGZ ook kijken naar het functioneren van de directe omgeving. Tot slot wil het IGZ medio 2015 beschikken over een protocol voor de aanpak van seksueel misbruik door zorgverleners.

Governance

In het dossier governance staan artikelen over de wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op organisaties.
Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.