Ziekenhuiszorg

Personeel
Op de afbeelding: verschillende kleurrijke illustraties van 'zogenaamde' medewerkers in de zorg

Detacheringsbureaus floreren door einde moratorium wet DBA 

Zorgorganisaties trekken onder druk van de Belastingdienst de teugels aan voor zzp’ers. Ze proberen zzp'ers over te halen in loondienst te gaan, en als dat niet lukt, sporen sommige zorgorganisaties zzp’ers aan via een detacheerder te werken. Toch betekent werken via een detacheerder niet dat de schijnzelfstandigheid weg is, stelt de Belastingdienst. 
David Jongen, Zuyderland

David Jongen: ‘Angst om fouten te maken veroorzaakt tekort aan SEH-artsen’

Angst om fouten te maken is een belangrijke oorzaak voor artsen om niet te werken op een SEH. “Veel artsen kunnen geen verantwoordelijkheid dragen, mocht er iets fout gaan op de SEH, zoals bij een reanimatie”, zegt bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland. “En daar heb ik begrip voor.”
Ziekenhuiszorg
David Baden

Opinie: De SEH als eetcafé of sterrenrestaurant

Als voorbeeld voor de nuance in de discussie over concentratie en schaalvergroting in de acute zorg, gebruikt David Baden een voor hem prettige activiteit – een hapje buiten de deur gaan eten.
Ziekenhuiszorg
Georgette Fijneman, ZN

Opinie: Oplossingen voor de acute zorg liggen in de regionale zorgketen

Het grote probleem in de acute zorg is personeelsschaarste in combinatie met de hoge kwaliteitseisen, stelt Georgette Fijneman. Meer dan ooit is er daarom innovatie en regionaal maatwerk nodig om de uitdagingen van minder personeel en grotere zorgvraag aan te pakken.

‘Verpleegkunde moet weer een positieve schwung krijgen’

Als IC-verpleegkundige, docent en podcastmaker wil Nathan Worms (28) de dogma’s in de verpleegkunde doorbreken en zorgprocessen verbeteren. “Ik wil dat verpleegkundigen de lead krijgen over hun eigen werk en dat andere disciplines niet overal meer een plasje over hoeven te doen”, vertelt hij in deze aflevering van Jong Talent.
Ziekenhuiszorg
David Baden, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA).

‘Houd beschikbaarheidsbekostiging acute zorg eenvoudig’

SEH-artsen steunen het advies van de NZa om de acute zorg op basis van beschikbaarheid te bekostigen. Ze waarschuwen wel om de beschikbaarheidsbekostiging eenvoudig te houden. “Anders belanden we van de regen in de drup”, zegt NVSHA-voorzitter David Baden.
Ziekenhuiszorg
Marcel Levi

Marcel Levi: ‘Hoog tijd dat ROAZ’en met hun verbeterplannen komen’

Grootschalige concentratie verbetert de ziekenhuiszorg aanzienlijk, vindt NWO-voorzitter Marcel Levi: “Als je één of twee ziekenhuizen in een regio overhoudt, krijg je daar heel goede zorg. En het is soms echt beter als ziekenhuizen bepaalde zorg niet meer leveren, omwille van de kwaliteit.”
Ziekenhuiszorg
Pier Eringa

Pier Eringa: ‘Desnoods moet je de achterpui eruit rammen’

Partijen in de gezondheidszorg zitten te veel op hun eigen eilandje, waardoor echte vraagstukken in de zorg niet worden opgelost. Pier Eringa, bestuursvoorzitter Gelre ziekenhuizen, stopte in Zutphen al met bevallingen en bouwt de SEH om tot een spoedplein. “Soms moet je gedoe organiseren om te doen wat logisch en verstandig is.”

‘Acute ouderenzorg wordt te vaak door een ziekenhuisbril bekeken’

Het denken in losse producten en pilots belemmert de ontwikkeling van integrale acute ouderenzorg in de regio. Dat concluderen Bianca Buurman en Susanne Smorenburg in het rapport Vernieuwing van de acute ouderenzorg.
Ziekenhuiszorg

Poll-uitslag: SEH’s niet sluiten, maar harder werken aan kwaliteit

SEH’s worstelen om te voldoen aan de kwaliteitseisen in het kwaliteitskader spoedzorg. Wij legden aan onze lezers voor of SEH's moeten sluiten als ze niet aan kwaliteitseisen voldoen. 13 van de 21 respondenten zijn het niet eens met de stelling. "Dan eerst alles op alles om wél te voldoen." Van de respondenten is bijna de helft SEH-arts. De grote meerderheid van hen is tegen sluiting van SEH's bij onvoldoende capaciteit.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Zorg & Vastgoed congres 2024

Van der Valk Hotel

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Hotel Ernst Sillem Hoeve