Ziekenhuiszorg

Kwaliteit

Koerswijziging IGJ: minder handhaving, maar hulp bij samenwerking en personeelstekort

IGJ gaat haar rol verbreden. Zo wil de inspectie stimuleren dat zorgaanbieders beter samenwerken, meedenken bij personeelstekorten en helpen de verduurzaming te versnellen. Bovendien komt IGJ meer op voor de individuele patiënt, de zorgmedewerker en diversiteit.
Ziekenhuiszorg

Concentratie kinderhartchirurgie Utrecht en CAHAL is alternatief voor juridische strijd

UMC Utrecht en CAHAL (LUMC en Amsterdam UMC) zien hun plan voor concentratie kinderhartchirurgie als alternatief voor een jarenlang juridische gevecht. “We zien perspectief voor één virtueel kinderhartcentrum.”
Ziekenhuiszorg
Kinderhartchirurgie Zv

Besluit kinderhartchirurgie onderuit door nieuwe Amerikaanse analyses

Amerikaanse specialisten hebben de volumenormen voor kinderhartchirurgie verlaagd. Wat zijn de gevolgen voor het planningsbesluit om te concentreren naar twee kinderhartchirurgiecentra?
Ziekenhuiszorg
Ontwerp IC UMCG

UMCG wil medewerkers behouden met nieuwe intensive care

Een fijne werkomgeving op de nieuwe afdeling intensive care is een van de manieren waarop het UMC Groningen zijn personeel wil laten weten dat ze ertoe doen. “We willen het zo maken dat medewerkers met een blij gevoel binnenkomen en weer naar huis gaan.”
Samenwerking

Gloort er een nieuwe grote coalitie in de kinderhartchirurgie?

De umc’s zullen, ondanks de uitspraak in het kort geding over de kinderhartchirurgie – geen pauzeknop –, hun kaarten tegen de borst houden. Ondertussen lijkt een nieuwe coalitie in de maak tussen Leiden, Amsterdam, Groningen en Utrecht.
Mark Hazekamp (LUMC), een van de twee overgebleven senior-kinderhartchirurgen in Nederland.

‘Besluit kinderhartchirurgie is vijandelijke overname’

Kinderhartchirurg Mark Hazekamp vindt de concentratie kinderhartchirurgie onzorgvuldig, onuitvoerbaar en een politiek besluit. om CAHAL buitenspel te zetten, zodat het Erasmus MC de grootste zou kunnen worden. Hij hekelt de dubbele petten van Ernst Kuipers.

Strijd om kinderhartchirurgie ontbrandt in de rechtszaal

Advocaten, umc-bestuurders en kinderhartspecialisten uit Leiden, Amsterdam en Utrecht willen dat de rechter de pauzeknop indrukt voor de concentratie kinderhartchirurgie om de onrust onder zorgprofessionals en patiënten te bezweren. De landsadvocaat betoogt namens VWS dat het patiëntenbelang juist is gediend bij snelheid in de uitvoering.
Governance

Raden van toezicht grote ziekenhuizen ondoorzichtig over eigen functioneren 

Raden van toezicht van grote Nederlandse ziekenhuizen zijn onvoldoende transparant in de verantwoording over hoe zij toezicht houden. In jaarverslagen melden ze inhoudelijk zelden iets over vergader-aanwezigheid, zelfevaluatie of de manier waarop ze raden van besturen beoordelen en controleren.
Preventie
Bertine Lahuis Foto Paul Tolenaar

Bertine Lahuis: ‘Inzet op preventie is chefsache’

Preventie is voor het Radboudumc een strategische pijler. “We moeten verschuiven van curatie naar preventie”, stelt bestuursvoorzitter en NFU-voorzitter Bertine Lahuis. “We bouwen een huis terwijl we de fundamenten verwaarlozen.”
Ziekenhuiszorg
Kinderhartchirurgie Zv

IGJ en Kuipers houden vast aan 60 als veldnorm kinderhartchirurgie

Anders dan de thoraxchirurgen beweren, is de volumenorm van minimaal zestig operaties bij neonaten wel degelijk een veldnorm. Daarom is concentratie naar twee centra voor kinderhartchirurgie de enige optie. Dat stellen de IGJ en minister Ernst Kuipers van VWS.

Over ziekenhuiszorg

Wat speelt in de ziekenhuiszorg?

De fusiegolf is tot stilstand te komen. In plaats van fuseren, kiezen de ziekenhuizen vaker voor samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van oncologiezorg. Aan verschillende kankeroperaties zijn minimumvolumenormen gekoppeld en soms lukt het een ziekenhuis alleen deze te halen door samenwerking. Op regionaal niveau zijn meerdere oncologienetwerken ontstaan waarbij de artsen in een groot expertisecentrum het behandelplan opstellen en de operaties uitvoeren. Ziekenhuizen in het netwerk richten zich op het postoperatieve traject. Hetzelfde is gaande in de hartzorg. De 16 hartcentra voeren de complexe hartoperaties uit, omliggende ziekenhuizen doen de voor- en nazorg.

Lees meer

Ziekenhuiszorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die in 2006 in werking is getreden. In de Zvw gaat ongeveer 60 procent van het totale zorgbudget om. De geschatte netto zorguitgaven in 2020 bedragen 73,4 miljard euro.

De koepels in ziekenhuisland zijn: de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen. Alle ziekenhuizen zijn lid van de NVZ, de acht umc’s zijn ook lid van de NFU en  28 regionale ziekenhuizen zijn tevens lid van de SAZ.

Ziekenhuiszorg kan steeds vaker ook thuis of in de eerste lijn plaatsvinden, niet in de laatste plaats door de opkomst van e-health. Via zijn eigen device kan een patiënt bepaalde vitale functies meten en de metingen doorgeven aan de medisch specialist in het ziekenhuis. De houdt op afstand controle. Het e-consult heeft sinds 2018 een eigen betaaltitel. Sinds 2019 bestaat de “stimuleringsregeling e-health thuis” die het gebruik van e-health verder kan stimuleren.

Ziekenhuizen moeten sinds 2006 jaarlijks onderhandelen met zorgverzekeraars. Het is de bedoeling van het zorgstelsel dat zorgverzekeraars selectief onderhandelen met ziekenhuizen waarbij zij invloed uitoefenen op doelmatigheid en kwaliteit van de zorg. De grootste zorgverzekeraars zijn al jaren Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis.

Msb’s

Vrijgevestigde medisch specialisten hebben zich in 2015 en 2016 verenigd in medisch specialistische bedrijven (msb’s). Een ziekenhuis kan een of meer msb’s herbergen. Er zijn ongeveer 70 msb’s. Deze hebben een toelatingsovereenkomst gesloten met het ziekenhuis. De huidige bekostigingssystematiek brengt met zich mee dat msb’s een prikkel ondervinden om productie te draaien omdat het inkomen wordt bepaald door het aantal behandelingen.

Hoofdlijnenakkoorden

In 2011 is het eerste hoofdlijnenakkoord afgesloten tussen de NVZ, Federatie Medisch Specialisten, Zorgverzekeraars Nederland met als doel de oplopende zorgkosten te beteugelen. Afspraak was dat de omzet van ziekenhuizen maximaal 2,5 procent zou stijgen. Het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 rept van een maximale omzetgroei van 0,8 procent in 2019, dalend tot nul in 2022. Dit akkoord maakt ook subsidiering mogelijk van zorg die vanuit het ziekenhuis wordt verplaatst naar de eerste lijn of thuis. Deze afspraak hangt samen met het rapport De Juiste Zorg Op De Juiste Plek dat in 2018 is verschenen.

Uitgelicht congres

Passende Zorg

Van der Valk Hotel

Crisismanagement in de zorg

Van der Valk Hotel